Add Your Heading Text Here

Θέση εργασίας Επόπτη Στέγασης στη Χίο

logo amif kai tame 2

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1125/21  

Ημερομηνία: 30/06/2021

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στην Χίο/ ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/09/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή-Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες 
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
 • Γνώση Αραβικών/ Φαρσί θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα απλών τεχνικών εργασιών (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.)

Συνεκτιμημένα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό  και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν από τη συνέντευξη:

 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Καθήκοντα

 • Φροντίδα της καθημερινής διαβίωσης και της κάλυψης των αναγκών των φιλοξενουμένων
 • Διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διαμονή των εξυπηρετούμενων 
 • Έλεγχος για τυχόν ανάγκη επιδιορθώσεων, προσθηκών, αποκατάσταση βλαβών και συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της Οργάνωσης για την διευθέτηση αυτών
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας
 • Επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων
 • Υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Ειδικότερα ζητείται:

 • Να διαθέτει εμπειρία σε εργασίες ελαιοχρωματισμού σε κάθε είδους επιφάνεια (εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, ντουλάπια, κουφώματα). Θα προετοιμάζει το χώρο εργασίας πριν την έναρξη των εργασιών με καλύμματα κ.λπ. καθώς και τα υλικά ελαιοχρωματισμού. Θα προετοιμάζει πλήρως τους τοίχους και άλλες επιφάνειες που είναι για χρωματισμό.
 • Να επιθεωρεί χώρους και να προχωρά σε επισκευές ή συντήρηση.  
 • Να υπολογίζει τα απαιτούμενα υλικά σε περίπτωση αντικατάστασης
 • Να κόβει, λειαίνει ξυλεία και άλλα υλικά σύμφωνα με τις μετρήσεις 
 • Να στήνει πατώματα, ή γυψοσανίδες διασφαλίζοντας ότι είναι αλφαδιασμένες και συμβατές 
 • Να προχωρά στην αντικατάσταση επίπλων, ντουλαπιών, ραφιών και άλλων αντικειμένων σε περίπτωση φθοράς. 
 • Να επισκευάζει κάσες, φουσκωμένες πόρτες, ντουλάπια και συρόμενους μηχανισμούς συρόμενων
 • Να αντικαθιστά κλειδαριές και πόμολα σε εσωτερικές πόρτες και μπαλκονόπορτες
 • Να διαχειρίζεται τα εργαλεία της δομής φροντίζοντας για τη συγκέντρωση και ασφάλεια τους.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.comέως την Κυριακή 11/07/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Επόπτη Στέγασης στην Χίο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 12/07/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 13/07/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 15/07/2021.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el