Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ5703/30-11-2022 Για την απευθείας ανάθεση για δώρα ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Περαία, Ταγαράδες) Αλεξανδρούπολης (Έλλη, Φρίξος) και ΑθήναςΠρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ5703/30-11-2022

espa metoikos
espa metoikos

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ5703/30-11-2022

Για την απευθείας ανάθεση για δώρα ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  για  τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Περαία, Ταγαράδες) Αλεξανδρούπολης (Έλλη, Φρίξος) και Αθήνας , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.215,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.747,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 32342200-4 ακουστικά αυτιών, 32331600-8 – Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων MP3, 18522000-4 – Ρολόγια χειρός

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση για δώρα ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  για  τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Περαία , Ταγαράδες) Αλεξανδρούπολης (Έλλη, Φρίξος) και Αθήνας , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.215,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.747,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στους ειδικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Συνοπτικά το οικονομικό αντικείμενο της πρόσκλησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ 1 ΔΟΜΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΠρομήθεια δώρων  Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.483,90
ΤΜΗΜΑ 2    ΔΟΜΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝΠρομήθεια δώρων  Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.483,90
ΤΜΗΜΑ 3    ΔΟΜΗ «ΦΡΙΞΟΣ» ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΠρομήθεια δώρων  Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.64,52
ΤΜΗΜΑ 4   ΔΟΜΗ «’ΕΛΛΗ» ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΠρομήθεια δώρων  Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.419,38
ΤΜΗΜΑ 5   ΔΟΜΗ ΠΕΡΑΙΑΣΠρομήθεια δώρων  Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.483,90
ΤΜΗΜΑ 6  ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΩΝΠρομήθεια δώρων  Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.280,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΕΥ ΦΠΑ2.215,60
ΦΠΑ 24%531,74
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ  ΦΠΑ2.747,34

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για ένα, ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 06/12/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316009753, 2316007622.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  1 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  2 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  3 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  4 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  5 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  6 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήματος 1 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήματος 2 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα ματαίωσης Τμήματος 3 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήματος 4 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήματος 5 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήματος 6 πατήστε εδώ

el