Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ΑΠ: ΑΜΠ1107/07-03-2023 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας λευκών ειδών και κλινοσκεπασμάτων για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της ΑΡΣΙΣ Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων

espa 2014 2020

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ΑΠ: ΑΜΠ1107/07-03-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας λευκών ειδών και κλινοσκεπασμάτων για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και  για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1.881,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.333,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39510000-0-Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια λευκών ειδών και κλινοσκεπασμάτων για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και  για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ896,00 €1.111,04 €
ΤΜΗΜΑ 2: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ448,00€555,52€
ΤΜΗΜΑ 3: ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ537,60 €666,62 €
ΣΥΝΟΛΑ1.881,60€2.333,18€

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για ένα, δύο ή/και όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει προσφερόμενης τιμής ΑΝΕΥ ΦΠΑ για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά ΤΜΗΜΑ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

• Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

• Fax: 2310526150

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  pyli.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622 ή στο 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 14/03/2023 ώρα 15.00 μ.μ.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα Ι – Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 3 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 3 πατήστε εδώ.

el