Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ298/19.01.2021 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών εξοπλισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης και των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ298/19.01.2021
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών εξοπλισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης και των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 445,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 551,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό, 30100000-0 – Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα, 32552600-3 θυροτηλέφωνα, 32344220-4 – Συσκευές ασύρματης τηλεειδοποίησης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κοζάνη και για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του χώρου επιχειρησιακής βάσης ομάδας εργασίας και χώρου μαθημάτων, εργαστηρίων και συναντήσεων φιλοξενούμενων στη Θεσσαλονίκη (σε συντομία γραφείο), προϋπολογιζόμενης 445,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 551,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), περίοδο υλοποίησης από 1/5/2020 έως 30/04/2021 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ             245,00 303,80
ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 80,65 100,01
ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 20,16 25,00
ΤΜΗΜΑ 2 ΚΟΖΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 99,30 123,13
ΣΥΝΟΛΟ   445,11€ 551,94€

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για μία ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ και για ένα ή και τα δυο ΤΜΗΜΑΤΑ, προσφέροντας για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Τα προς προμήθεια είδη θα  παραδοθούν στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη, το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν της 30/01/2021.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  pyli.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 22/01/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316009357 και 2316007935

Για να δείτε τους Ειδικούς Όρους – τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας πατήστε εδώ

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Κοζάνης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για την Θεσσαλονίκη πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για την Κοζάνη πατήστε εδώ

el