Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: AM 3446/18-01-2021

 Για την απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Πυλαία Θεσσαλονίκης, Ταγαράδες) και   Έβρου (Αλεξανδρούπολη-  Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.754,72 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 15.542,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

(CPV 55320000-9) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους  και για τη συνέχιση της χρηματοδότησης υποβλήθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση,  ΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για μία ή και για τις 2 ομάδες της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Πυλαία Θεσσαλονίκης, Ταγαράδες) και   Έβρου (Αλεξανδρούπολη-  Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.754,72 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 15.542,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ποσοστού 13%, για την περίοδο από 01/02/2021 έως και  28/02/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά́ βάσει της προσφερόμενης τιμής του ημερήσιου κόστους σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά ωφελούμενο άνευ ΦΠΑ.

Η προμήθεια αφορά στην καθημερινή σίτιση των φιλοξενουμένων ασυνόδευτων ανηλίκων  στις Δομές της ΑΡΣΙΣ.

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα με αντίστοιχο ΚΑΔ , που αφορά στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών,  προετοιμασίας και διανομής  έτοιμων γευμάτων,  να διαθέτουν Πιστοποιητικό HALAL, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της  ομάδας των ωφελούμενων και να ικανοποιούν όλες τις νόμιμες και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων (σύστημα HACCP).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την οικονομική του προσφορά για μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της προμήθειας, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

ΟΜΑΔΑ Α: ΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ταγαράδες, Πυλαία Θεσσαλονίκης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΙΝΟ έως 60 έως 60
ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ έως 60 έως 60
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ έως 60 έως 60
ΔΕΙΠΝΟ έως 60 έως 60

ΟΜΑΔΑ Β: ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ- ΕΛΛΗ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΙΝΟ έως 26 έως 26
ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ έως 26 έως 26
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ έως 26 έως 26
ΔΕΙΠΝΟ έως 26 έως 26
  ΟΜΑΔΑ Α:ΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΟΜΑΔΑ Β:ΔΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΕΛΛΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 30 30 60 26 86
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4.460,40 € 4.460,40 € 8.920,80 4.833,92 € 13.754,72 €
ΦΠΑ13% 579,85 € 579,85 € 1.159,70 628,41 € 1.788,11 €
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 5.040,25 € 5.040,25 € 10.080,50 5.462,33 € 15.542,83 €

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής του ημερήσιου κόστους σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά ωφελούμενο .

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Πιστοποιητικό HALAL σε ισχύ.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή ημερήσιου κόστους σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά ωφελούμενο.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση στο τηλ. 2316009357, 2316007935 και στο   ηλεκτρονικό ταχυδρομείο metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 22/01/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή στον τίτλο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αναγράφεται ότι αφορά «Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας  παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων σε Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων».

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην αναθέτουσα αρχή.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της προμήθειας για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Για τους Ειδικούς όρους της προμήθειας πατήστε εδώ

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 73, πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις ΔΟΜΕΣ φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης  (ομάδα Α) πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής για την παροχή υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για την δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη (Έλλη)  (ομάδα Β) πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για την Θεσσαλονίκη πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για την Αλεξανδρούπολη πατήστε εδώ

el