Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης Γενικού Διαχειριστή Έργου στο στεγαστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ 2021 στην Αθήνα

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 376/21 
Ημερομηνία: 05/03/2021

Η αρχική σύμβαση θα είναι έως 30/06/2021. Η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Γενικού/Γενικής Διαχειριστή/τριας Εργου

Απαραίτητα προσόντα:

 •  Πτυχίο Ανώτατης σχολής στον τομέα των κοινωνικών επιστημών / Οικονομικών επιστημών / Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό προγραμμάτων.
 • Εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.
 • Εμπειρία σε προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και στέγασης.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αριστη γνώση προγραμμάτων MS Office.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα συνεκτιμηθούν στη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Οργανωτικές ικανότητες, επιμονή στη λεπτομέρεια, αυτοπειθαρχία.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και σε πολλαπλά επίπεδα.
 • Αναλυτική σκέψη και αναπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα που αφορούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία
 • Δίπλωμα οδήγησης

Καθήκοντα:

 • Είναι υπεύθυνος/η για τη συμφωνία, παρακολούθηση και επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος του οποίου έχει την ευθύνη διαχείρισης.
 • Συντονίζει την επιτελική ομάδα έργου και συνεργάζεται με τον Οικονομικό Διαχειριστή, τον Υπεύθυνο Προμηθειών και τον Νομικό Σύμβουλο του Έργου.
 • Συνεργάζεται  με τους Συντονιστές των δομών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι δεσμεύσεις του προγράμματος προς τον χρηματοδότη καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία και οι  διαδικασίες ελέγχου των προγραμμάτων.
 • Αντλεί την απαραίτητη πληροφόρηση ως προς το φυσικό αντικείμενο μέσα από τη συνεργασία με τους Συντονιστές των δομών και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων και κρίσεων στο πεδίο.
 • Πραγματοποιεί επισκέψεις συντονισμού σε απομακρυσμένες δομές του προγράμματος.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την σύνταξη και αποστολή των περιοδικών αναφορών έργου στον χρηματοδότη
 • Καταρτίζει τους ετήσιους και περιοδικούς προϋπολογισμούς του προγράμματος και διαπραγματεύεται την ανάπτυξη νέων δράσεων
 • Είναι υπεύθυνος/η σε συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας και τους Συντονιστές για τη δημιουργία υλικού δημοσιότητας των προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει στις εσωτερικές συναντήσεις της Οργάνωσης και στο Συντονιστικό όργανο αυτής.
 • Εκπροσωπεί την οργάνωση στις συναντήσεις με τον χρηματοδότη, όταν αυτό είναι απαραίτητο και δεσμεύεται με την υπογραφή του σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Αναπτύσσει και διατηρεί σχέσεις κοινής κατανόησης και καλής συνεργασίας με τα στελέχη του χρηματοδότη και άλλων τρίτων οργανώσεων κι οργανισμών που εμπλέκονται στη διαμόρφωση και υλοποίηση του προγράμματος.
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση της γενικότερης στρατηγικής της οργάνωσης.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Κυριακή 21/03/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση του Γενικού Διαχειριστή Εργου».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Δύο συστατικές επιστολές
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 24/03/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 26/03/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 29/03/2021, 30/3/2021 και 31/03/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

* Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el