Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: 12557
Ημερομηνία: 14/01/2021

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Ψυχολόγου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Ψυχολόγου  Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Ψυχολογίας από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος. (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή χρήση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία ή στη Διαπολιτισμική Συμβουλευτική.
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό.
 • Εμπειρία με ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης (πρωϊνή και απογευματινή βάρδια).
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, δεξιόητες ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας προσωπικού της δομής.
 • Άνεση στη συνεργασία με την ομάδα στόχου (ενήλικες και παιδιά αιτούντες διεθνούς προστασίας), κοινότητες, τοπικούς φορείς.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα απασχόλησης καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες περιπτώσεις.

Καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση/αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των φιλοξενούμενων ενηλίκων. Υλοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση υποστηρικτικών συνοδευτικών υπηρεσιών που αφορούν τις φιλοξενούμενες οικογένειες.
 • Υλοποίηση ομάδων ενδυνάμωσης ενηλίκων όπως συμβουλευτική γονέων.
 • Συμμετοχή σε ενέργειες της διεπιστημονικής ομάδας της δομής που αφορούν παρεμβάσεις σε ζητήματα παιδικής προστασίας.
 • Συνοδευτικές υπηρεσίες μελών των φιλοξενούμενων οικογενειών σε υπηρεσίες και φορείς.
 • Εμπλοκή σε ενέργειες που στόχο έχουν την εξασφάλιση της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας της δομής.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού της δομής και στις εποπτείες.
 • Συμμετοχή σε δράσεις που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας.
 • Εποπτεία των εθελοντών/ντριών που έχουν ενταχθεί στη δομή. Αναζήτηση εθελοντών/ντριών ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της δομής.
 • Διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες.
 • Συμπλήρωση/Τήρηση των απαραίτητων αρχείων-παραδοτέων που αφορούν το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 30

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 21/01/2021 στις 12:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ- Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης,).

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίο ξένων γλωσσών.
 5. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Η/Υ.
 6. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 22/01/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 22/01/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype από 25/01/2021 έως και τις 26/01/2021.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el