Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη μιας θέσης κοινωνικού επιστήμονα στη Θεσσαλονίκη.

espa ΚΥΝ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τη παρακάτω θέση:  

 Μία θέση (1) Υπεύθυνου Mobile School ΩΡ-010

Θέση Υπεύθυνου Mobile school πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σε κοινωνικές επιστήμες (Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογία, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας)
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα περιθωριοποίησης των ανηλίκων και παιδικής προστασίας.
 • Τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία εργασίας με το Κινητό Σχολείο
 • Προϋπηρεσία σε παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες γειτονιές και καταυλισμούς (ΡΟΜΑ ή προσφύγων) 
 • Γνώση του χάρτη των κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας, 
 • Εκπαίδευση στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Γνώση του πλαισίου ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (πχ. αγορά εργασίας, επαγγελματική εκπαίδευση, στέγαση, κλπ)
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δίπλωμα Οδήγησης β’ κατηγορίας, ικανότητα οδήγησης μεγάλου οχήματος τύπου βαν

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Περιγραφή καθηκόντων:

Κοινωνικός Επιστήμονας με εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία, καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις στην αναγνώριση μαθησιακών αναγκών παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ο ίδιος συντονίζει την κινητή μονάδα ως μεθοδολογικά υπεύθυνος για τη διάρθρωση και υλοποίηση μεθοδολογικά ορθών και κατάλληλων παρεμβάσεων ανά περιοχή.

Ενδεικτικά, ο Υπεύθυνος mobile school είναι υπεύθυνος για:

 • Τον εντοπισμό των ανηλίκων που δεν έχουν πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον
 • Τις ανάγκες των παιδιών που ζουν και εργάζονται στο δρόμο 
 • Να μεταφέρει το Mobile School στις περιοχές όπου χρειάζεται σχετική παρέμβαση
 • Την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών και την εξοικείωση με τη μαθησιακή διαδικασία.
 • Την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του προγράμματος που παρουσιάζει το mobile school και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα βασικών γνώσεων, όπως ο γραμματισμός, ανάγνωση και αρίθμηση, προσωπική υγιεινή, συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση προβληματικών καταστάσεων γνώση των δικαιωμάτων, στην οικογένεια ή στον κοινωνικό περίγυρο.
 • Τον σχεδιασμό, μαζί με τις οικογένειες των παιδιών και τους υπεύθυνους των κοινοτήτων τους, ενεργειών υποστήριξης όλης της κοινότητας στην κατεύθυνση της παιδικής προστασίας.
 • Την επίσκεψη σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου πραγματοποιούνται εργαστήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε σύγχρονα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως τα δικαιώματα των παιδιών, ο ρατσισμός, η παιδική εργασία, η βία.
 • Την επίσκεψη σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την σχολική εγγραφή των ανηλικών και την υποστήριξη της πορείας τους. 
 • Την σύνδεση των οικογενειών με τις κοινωνικές υπηρεσίες στη πόλη. 
 • Τον σχεδιασμό και την συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη.
 • Την οργάνωση εργαστηρίων ενημέρωσης σε δημόσιους χώρους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.
 • Υποχρεωτική καθημερινή τήρηση γραπτού αρχείου.
 • Υποχρεωτική παράδοση αναφορών.
 • Τη συμμόρφωσή με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας του Mobile School.
 • Αναφέρεται στον συντονιστή προγράμματος καθώς και της δομής
 • Την συνοδεία των ωφελουμένων σε υπηρεσίες.
 • Την υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση. 

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

*οι ώρες απασχόλησης κατά τους θερινούς μήνες είναι 10 εβδομαδιαίως

Διάρκεια Θέσης: 3-6 μήνες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 25/09/2020, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη Υπεύθυνου Mobile School»:

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 28/9/2020 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 29/9/2020.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

el