Add Your Heading Text Here

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΛΙΔΩΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

logo amif kai tame 1

για την ανάδειξη αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες των Δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στo Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ για τις ανάγκες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 7.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 8.804,00 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη (44221000-5),Σιδηρικά είδη (44316000-8), Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων (45341000-9) , Φωτοαντιγραφικά (30121100-4)

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες των Δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στo Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας ΚΑΙ του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, για το έτος 2020.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544), για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2020 έως 31-12-2020 , η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 2855/φ.38/28-11-2019 2η Τροποποιητική Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη (44221000-5),Σιδηρικά είδη (44316000-8), Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων (45341000-9) Φωτοαντιγραφικά (30121100-4)

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον /τους Ανάδοχο/ους έως 30-09-2020.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ΤΜΗΜΑΤΑ, σύμφωνα με τον πίνακα τον οποίο θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο* της περίληψης του διαγωνισμού.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 8.804,00 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

• Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ . Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τα Τμήματα στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες.

• Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποιο ΤΜΗΜΑ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υπόλοιπα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την οριστική κατακύρωση της προμήθειας έως τις 30-09-2020, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

• Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΤΜΗΜΑ χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία).

• Επισημαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την ματαίωση της σύναψης της σύμβασης για όλα ή κάποια από τα ΤΜΗΜΑΤΑ του διαγωνισμού, στην περίπτωση που η κατακύρωση και υλοποίηση της προμήθειας δεν μπορεί τυπικά και ουσιαστικά να ολοκληρωθεί έως την 30-09-2020 , εφόσον οι σχετικές δαπάνες είναι μη επιλέξιμες στα πλαίσια του υλοποιούμενου από την αναθέτουσα προγράμματος ΜΕΤΟΙΚΟΣ και η αναθέτουσα δεν έχει πλέον συμφέρον στην υλοποίηση της προμήθειας για το λόγο αυτό .

• Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά , ανάλογα με τις ανάγκες των Δομών της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται στις 14-08-2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 15.00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 24/08/2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 14.00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24-08-2020 , ημέρα Δευτέρα ώρα 15.00 μ.μ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 3 (τριών) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους στο διαγωνισμό, δηλαδή έως 25-11-2020.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία αριθ. 30 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.

*Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα Ι, Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα ΙΙ, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα ΙΙΙ, ΤΕΥΔ (word) πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα ΙΙΙ, ΤΕΥΔ (pdf) πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα ΙV, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα V, Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα VΙ, Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης πατήστε εδώ.

Δείτε το Πρακτικό 1-16ΕΠ.2020 για την παράταση εδώ.

el