Add Your Heading Text Here

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα,  12/01/2021

Α.Π. ΠΡ 2/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί τους προμηθευτές σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) van 9 θέσεων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «ΑΛΚΗ ΖΕΗ» της Οργάνωσης στη Σάμο [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου],  στο πλαίσιο του Προγράμματος Integrated Child and Family Support Center for refugee and migrant women and children in Samos που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω της UNICEF και του IOM.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δυνάμει της σχετικής απόφασης των νομίμων εκπροσώπων της, η Αναθέτουσα Αρχή προσφεύγει στη διαδικασία «Πρόσκλησης προς Υποβολή Έγγραφης Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) van 9 θέσεων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «ΑΛΚΗ ΖΕΗ» της Οργάνωσης στη Σάμο [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου],  στο πλαίσιο του Προγράμματος Integrated Child and Family Support Center for refugee and migrant women and children in Samos που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω της UNICEF και του IOM.

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης βαν εννέα (9) θέσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω Προγράμματος.

Χρόνος Υλοποίησης της υπηρεσίας: Η διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας ενοικίασης θα οριστεί από 01/02/2021 έως 31/12/2021, κατά το διάστημα δηλαδή υλοποίησης του Προγράμματος Integrated Child and Family Support Center for refugee and migrant women and children in Samos και της σχετικής χρηματοδότησης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως και να διακόψει αζήμια για την ίδια τη σύμβαση  που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, σε περίπτωση μη συνέχισης του προγράμματος που υλοποιεί ή διακοπής ολικά ή μερικά της σχετικής χρηματοδότησης.

Τόπος παράδοσης – Παραλαβή οχήματος: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του στο Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «ΑΛΚΗ ΖΕΗ»  της Οργάνωσης στη Σάμο  [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου].

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την παρεχόμενη υπηρεσία θα γίνεται σε μηνιαία βάση, υπό την προϋπόθεση έκδοσηςτων σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο (πχ. τιμολόγιο, προτιμολόγιο και την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου από τους συμβαλλόμενους. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει έως και την 21η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00,  με αποστολή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπεύθυνων προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής tkollias.arsis@gmail.com, και angelopoulou.arsis@gmail.com με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ.

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους κατωτέρω υπό (Δ) πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και υπό (Ε) πίνακα οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος.

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του νομικού προσώπου).

2) Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση.

3) Το προς προμήθεια όχημα, ήτοι το βαν 9 θέσεων, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα (Δ) και θα παραληφθεί από αρμόδιο υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής με έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου στο Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «ΑΛΚΗ ΖΕΗ» της Οργάνωσης στη Σάμο [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου].

4) Τα έξοδα μεταφοράς του προς προμήθεια οχήματος στον τόπο παράδοσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

5) Η διαδικασία επισκόπησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην προαναφερόμενη διεύθυνση, την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της προσφοράς (21η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00) και κριτήριο για την κατακύρωση της σχετικής προμήθειας είναι η χαμηλότερη καθαρή τιμή του προσφέροντος για το σύνολο της προμήθειας άνευ ΦΠΑ 24%.

Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία στον προσφέροντα τη χαμηλότερη προσφορά.

Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ 24% θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Υποβληθείσες προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φαξ ή email), ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email) εντός τριών (3) ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά προς άμεση υπογραφή της συμβάσεως:

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

 1. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ- πτωχευτική διαδικασία, εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων). Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ω. 1892/1990, όπως ισχύει ή άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
 3. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή ότι έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος (για τα φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει συναφή επαγγελματική δραστηριότητα. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό τους επάγγελμα.
 4. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.
 5. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
 6. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του και δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
 7. Δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων
 8. Είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά
 9. Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου και συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.
 10. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.
 11. Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς της πρόσκλησης τα στοιχεία που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα στην παρούσα οριζόμενα.
 12. Τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα συγκεκριμένα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα Γ.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπός τους (δηλαδή όποιος έχει κατά περίπτωση δικαίωμα και εξουσία δέσμευσης της εταιρείας, σύμφωνα με το παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας).

Β) Πιστοποιητικά εν ισχύ που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εν ισχύ.

Γ) Αντίγραφο τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 ή τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού (αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στη σύνταξη ισολογισμού).

– Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζεται η έναρξη επιτηδεύματος και τυχόν μεταβολές, ώστε να αποδεικνύεται η συνάφεια του προσφέροντος με το αντικείμενο της προμήθειας. Προσοχή ότι δεν αρκεί η σχετική εκτύπωση από τον ιστότοπο της γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).

Δ) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως εκδόσεως μέχρι 6 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσής του στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ε) Σε περίπτωση Νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα:

α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:

ι) Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (ή τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού εν ισχύ με το σχετικό ΦΕΚ) ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, εκδόσεως το πολύ 3 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσής του στην Αναθέτουσα Αρχή, από το οποίο προκύπτει το ιστορικό της εταιρείας.

ιι) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η τρέχουσα και εν ισχύ εκπροσώπηση της εταιρείας

β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:  Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, από το οποίο να αποδεικνύεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή πιστοποιητικό τροποποιήσεων από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, εκδόσεως το πολύ 3 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσής του στην Αναθέτουσα Αρχή.

Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΤ) Αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, των συμβολαίων ασφάλισής του, πληρωμής όλων των σχετικών υποχρεώσεων του οχήματος (πχ. ΚΤΕΟ, Τέλη Κυκλοφορίας) καθώς και του βιβλίου service.

7) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιέχει ως όρους της τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης.

8) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της σύμβασης καθώς και να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για οιοδήποτε λόγο.

9) H προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδότησης ή στο πλαίσιο οποιουδήποτε άλλου συναφούς προγράμματος υλοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή.

10) Τα προς προμήθεια είδη πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνονται στις κατωτέρω υπό (Δ) τεχνικές προδιαγραφές.

11) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής, την πολιτική προμηθειών της και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης (http://arsis.gr/kodikas-deontologias-promithefton-tis-arsis).

12) Σε περίπτωση που δοθούν ισάξιες προσφορές από τους προσφέροντες, δηλαδή σε περίπτωση που δοθεί η ίδια χαμηλότερη συνολική τιμή (καθαρή αξίας, άνευ ΦΠΑ) από περισσότερους προσφέροντες, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή, ώστε να αναδειχθεί ο Ανάδοχος.

13) Η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής της προσφοράς σημαίνει ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της, όπως και τους όρους της και τις λεπτομέρειες της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης προμήθειας ανέρχεται σε ποσό δεκατριών χιλιάδων ευρώ (€ 13.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Σημειώνεται ότι η σύγκριση των προσφερόμενων τιμών θα γίνεται επί της συνολικής καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ) για τη συνολική προκηρυσσόμενη προμήθεια.

Δ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Το προς εκμίσθωση όχημα θα είναι απολύτως λειτουργικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα.
 • Το όχημα θα πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές και όρους ασφαλείας (ενδεικτικά ΚΤΕΟ, SERVICE).
 • Τα ελαστικά του οχήματος θα πρέπει να είναι καινούρια.
 • Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει μικτή ασφάλιση, με ποσό απαλλαγής δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).
 • Η υπηρεσία μίσθωσης θα πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων
 • Θα μπορούν να οριστούν απεριόριστοι οδηγοί για το όχημα
 • Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για τις φθορές που δημιουργούνται στα οχήματα από τη συνήθη χρήση τους και δεν θα βαρύνεται με έξοδα συντήρησής τους.
 • Ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι πετρελαιοκινητήρας, σύγχρονος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των EURO-6. Η ισχύς του πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλίζεται μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 140 km/h. Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα (IMMOBILIZER).
 • Το όχημα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 τροχούς με ελαστικά καινούρια τελευταίου εξαμήνου προ της παράδοσης του οχήματος, κατάλληλα για πορεία και σε άσφαλτο και σε χωματόδρομο και να μην προέρχονται από αναγόμωση. Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός, με επίσωτρο του ιδίου τύπου, τοποθετημένος σε ευπρόσιτο και ασφαλές σημείο των οχημάτων.
 • Για την είσοδο/έξοδο των επιβαινόντων, πρέπει να υπάρχουν τέσσερις (4) πόρτες και όλες οι πόρτες να κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας. Το όχημα πρέπει να διαθέτει αερόσακο (AIRBAG) οδηγού και συνοδηγού. Επιπλέον, το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και ως προς την κλίση της πλάτης. Να υπάρχει σύστημα κλιματισμού (Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης και σε εξωτερική θερμοκρασία +42⸰C.Το πώμα της δεξαμενής καυσίμου πρέπει να κλειδώνει (με κλειδί ασφαλείας), εφόσον δεν ασφαλίζει με διαφορετικό τρόπο.
 • Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα, συστήματα φωτισμού και οπτικής-ηχητικής σήμανσης, καθώς και με φώτα οπισθοπορείας, φλας στάθμευσης, προβολείς ομίχλης καθώς και με πλήρη σειρά εργαλείων, φαρμακείο, Αλυσίδες χιονιού, παιδικό κάθισμα.

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
MINI VAN ΤΜΧ 1 ΝΑΙ    
ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   9 ΝΑΙ    
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ   ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΝΑΙ    
FRONT WEEL DRIVE     ΝΑΙ    
ΚΑΥΣΙΜΟ   DIESEL ΝΑΙ    
A/C ή Clima     ΝΑΙ    
ΚΥΒΙΚΑ   ΕΩΣ 2000cc ΝΑΙ    
ΠΟΡΤΕΣ   5 ΝΑΙ    
ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΙΑΣ     ΝΑΙ    
ΑΠΕΡΙOΡΙΣΤΑ ΧΙΛΙOΜΕΤΡΑ     ΝΑΙ    
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ     ΝΑΙ    
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ     ΝΑΙ    
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2.000€     ΝΑΙ    
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ 2016 ή ΝΕΟΤΕΡΟ     ΝΑΙ    
ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (0 έως 36kg)   1 ΝΑΙ    
ΕΙΔΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ   ΤΡΙΓΩΝΟ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ, ΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΝΑΙ    

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ   ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ   ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜH ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜH ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΗΜΕΡΕΣ
1 BAN (9 θέσεων) 1        
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως και αριθμητικώς) :  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφως και αριθμητικώς)  
el