Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ή /και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου και στα γραφεία του Βόλου(Αθανασίου Διάκου 33)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2617

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών  συντήρησης ή/και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου καθώς και στα γραφεία του Βόλου(Αθανασίου Διάκου 33), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικών ειδών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2616
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικών ειδών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.352,82 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.677,50  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός μίνι βαν για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2605
Για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός μίνι βαν, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 846,90 € χωρίς ΦΠΑ και 1.050,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με δικαίωμα προαίρεσης ισόποσης αξίας.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ 2608

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας οικονομικο-τεχνικής πραγματογνωμοσύνης για  συστήματα κουφωμάτων (εσωτερικά – εξωτερικα), για ελαιοχρωματισμούς , υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συναφείς εργασίες    στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη ( Ωραιόκαστρο   και Πυλαία ) και στην Αλεξ/λη (ΦΡΙΞΟΣ ) ,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1.270,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.574,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 71319000-7 Υπηρεσίες  πραγματογνώμονα

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών  διενέργειας οικονομικο – τεχνικής πραγματογνωμοσύνης στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο και Πυλαία) και στην Αλεξ/λη (ΦΡΙΞΟΣ) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.270,00  ευρώ καθαρή αξία,  πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 1.574,80 ευρώ με ΦΠΑ. Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544) περίοδο υλοποίησης από 1/1/2020 έως 31/12/2020, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντικλειδιών κλειδαριών (απλών και θωρακισμένων) για τις ανάγκες τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜΠ019

 Για την απευθείας ανάθεση προμήθεια αντικλειδιών κλειδαριών (απλών και θωρακισμένων) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 154,84 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 192,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 44522200-7 κλειδιά)

 (CPV: 44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες ) Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια υποβολής πρότασης για τη Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), για τη λειτουργία Μονάδων εποπτευόμενων διαμερισμάτων ασυνόδευτων ανηλίκων, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια αντικλειδιών κλειδαριών ασφαλείας και απλών κλειδαριών για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσλαονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 154,84 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 192,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.