Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ3276 για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ρύθμισης και συντήρησης καλής λειτουργίας καυστήρων και τοποθέτησης ενός σώματος για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης(Ωραιόκαστρο,Ταγαράδες,Πυλαία),Αλεξανδρούπολης(Φρίξο Έλλη) ,Μακρνίτσα Βόλου και Γραφείου στην Αθανασίου Διάκου 21 και Σοφοκλέους γωνία

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών ρύθμισης και συντήρησης καλής λειτουργίας καυστήρων καθώς και τοποθέτησης ενός σώματος για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης(Ωραιόκαστρο,Ταγαράδες,Πυλαία), Αλεξανδρούπολης(Φρίξο Έλλη) ,Μακρνίτσα Βόλου και Γραφείου στην Αθανασίου Διάκου 21 και Σοφοκλέους γωνία, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.343,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.666,40  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.:ΑΜΠ162

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.209,68 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: καύσιμα (09100000-0), CPV: πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜΠ153/19.10.2020 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτες) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτες) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.838,65 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 6.942,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απολύμανσης – μικροβιοκτονιας στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοιου covid-19 για το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ3261
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απολύμανσης – μικροβιοκτονιας στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοιου covid-19 για το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 160,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 198,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων (90920000-2)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κοζάνη

Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΑ.Π.: ΑΜΠ157/20.10.2020

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κοζάνη,

προϋπολογιζόμενηςδαπάνης 129,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 160,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Φορητοί πυροσβεστήρες (35111320-4)