Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακ. 13/ΙΔ1413 για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα»

Αθήνα, 20/11/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/ΙΔ1413 από 20/11/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που εδρεύει στην οδό ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 2, 45444 στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα» με Α.Π.: ΙΔ/1413 στο ποσό των €6,634 ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών εσωτερικής απεντόμωσης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ129
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών εσωτερικής απεντόμωσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εσωτερικής απεντόμωσης»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22  ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 500,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης και αντικατάστασης δολωμάτων σε σταθμούς μυοκτονίας για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ125
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης και αντικατάστασης δολωμάτων σε σταθμούς μυοκτονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 500,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ124
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 790,32 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 980,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 790,32 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 980,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α