Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜ2120
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 713,71 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 885,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 79961000-8 Φωτογραφικές υπηρεσίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη.

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 3/2020 για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2020
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα) της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 88.648,64 € χωρίς Φ.Π.Α. και 100.329,13 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες), Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος) και Λιμάνι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ2100
 Υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΑΡΣΙΣ (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες), Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος) και  Λιμάνι Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» – Κωδ. ΟΠΣ 501744,  με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 2.150,00 ευρώ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)  

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544) από 01/01/2020 έως 31/12/2020, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ασφάλιση ιδιόκτητων Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιοκάστρου, Πυλαίας, Ταγαράδων), Μακρινίτσας Βόλου,  Αλεξανδρούπολης (Φρίξος)  και στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, προσφέροντας τουλάχιστον τις ασφαλιστικές καλύψεις,  που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα  Πίνακα ΙΙ, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης τους για άλλο έναν μήνα,  κατόπιν σχετικής απόφασης της ΑΡΣΙΣ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων υλικών συσκευασίας(σακούλες στρωμάτων), για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ2089
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων υλικών συσκευασίας(σακούλες στρωμάτων), για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 145,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 180,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σακούλες συσκευασίας – (CPV: 18937100-7)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων υλικών συσκευασίας(σακούλες στρωμάτων) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 145,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 180,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ2087
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 447,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 555,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 447,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 555,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α