Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας τεχνικής πραγματογνωμοσύνης για υδραυλικές και συναφείς εργασίες και εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1860

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας τεχνικής πραγματογνωμοσύνης για υδραυλικές και συναφείς εργασίες και εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας  στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 564,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και  700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 71319000-7 Υπηρεσίες  πραγματογνώμονα

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών  διενέργειας τεχνικής πραγματογνωμοσύνης στις εγκαταστάσεις της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες  Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 564,52  ευρώ καθαρή αξία,  πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 700,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου & προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1858
Για την απευθείας ανάθεση  για  την παροχή υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου & προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 782,25€ χωρίς ΦΠΑ και 970,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων (34351100-3)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  για  την παροχή υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου & προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 782,26€ χωρίς ΦΠΑ και 970,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής 1 πλυντηρίου πιάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1849
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επισκευής 1 πλυντηρίου πιάτων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος Αλεξανδρούπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών επισκευής 1 πλυντηρίου πιάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αυτοκόλλητων αμμοβολής για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1847
Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αυτοκόλλητων αμμοβολής για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 400,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 35121600-4 Επιγραφές

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ περίοδος υλοποίησης προγράμματος 1/1/2019-31/12/2019, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια αυτοκόλλητων αμμοβολής για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας ενός αναμεταδότη wifi για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1844
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός αναμεταδότη wifi για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64,51  ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 80,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (CPV:32522000-8)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  προμήθειας «ενός αναμεταδότη wifi»  για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη (Κωνσταντινουπόλεως  αριθ 34 – ΤΚ 68133,  Αλεξανδρούπολη)  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64,51 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 80,00 ευρώ με ΦΠΑ.