Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. διακ. 7977/2017 για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια»

Αθήνα, 22/9/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF , ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/7977 από 22/9/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «SPECEAL EΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε» που εδρεύει στο 14ο χλμ..Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας θέση Τριμινίας Θέρμης και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια» στο ποσό των € 4,34 άνευ ΦΠΑ και € 5,38 με ΦΠΑ ανά φιλοξενούμενο ημερησίως και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. διακ. 7976/2017 για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης (στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου)»

Αθήνα, 22/9/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF , ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/7976 από 22/9/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η κοινωνία κληρονομικού αστικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ» που εδρεύει στο 18ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αγ.Αθανάσιου και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης (στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου)» στο ποσό των € 3,86 άνευ ΦΠΑ και € 4,79 με ΦΠΑ ανά φιλοξενούμενο ημερησίως και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Τροποποίηση της διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αρ.Πρωτ. 7977

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης κατόπιν της από 15/9/2017 απόφασής τους και αναφορικά με τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου διακηρύξεως 7977 ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την « Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων  που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια » που θα διενεργηθεί την 22/09/2017 και ώρα 12.00, ενημερώνουν τους υποψήφιους προσφέροντες ότι τροποποιείται το Τμήμα Α΄ : Γενικοί και Ειδικοί Όροι κατά το άρθρο 7 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής και κατοκύρωσης, ως προς την  παράγραφο 7.1.Α2.2.xi ως εξής : «Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν του έχει επιβληθεί πρόστιμο/α πάνω από 15.000 ευρώ από τον ΕΦΕΤ την τελευταία πενταετία». και  ως προς την παράγραφο 7.3 Β.8. . ως εξής : «Βεβαίωση επιβληθέντων προστίμων από ΕΦΕΤ για τα πρόστιμα της τελευταίας πενταετίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το ύψος των προστίμων δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ». Συνακόλουθα τροποποιούνται όλα τα άρθρα της ως άνω διακήρυξης που αναφέρονται σε επιβληθέντα πρόστιμα από τον ΕΦΕΤ κατά την τελευταία πενταετία.

Τροποποίηση της διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αρ.Πρωτ. 7976

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης κατόπιν της από 15/9/2017 απόφασής τους και αναφορικά με τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου διακηρύξεως 7976 ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης (στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου)» που θα διενεργηθεί την 22/09/2017 και ώρα 12.00, ενημερώνουν τους υποψήφιους προσφέροντες ότι τροποποιείται το Τμήμα Α΄ : Γένικοί και Ειδικοί Όροι κατά το άρθρο 7 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής και κατοκύρωσης , ως προς την παράγραφο 7.1 Α.2.2.xi ως εξής : «Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν του έχει επιβληθεί πρόστιμο/α πάνω από 15.000 ευρώ από τον ΕΦΕΤ την τελευταία πενταετία» και ως προς την παράγραφο 7.3 Β.8. . ως εξής : «Βεβαίωση επιβληθέντων προστίμων από ΕΦΕΤ για τα πρόστιμα της τελευταίας πενταετίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το ύψος των προστίμων δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ». Συνακόλουθα τροποποιούνται όλα τα άρθρα της ως άνω διακήρυξης που αναφέρονται σε επιβληθέντα πρόστιμα από τον ΕΦΕΤ κατά την τελευταία πενταετία.