Add Your Heading Text Here

Τροποποίηση του με αριθ. 11106/10-06-2019 ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Τροποποίηση του με αριθ. 11106/10-06-2019  «Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in LongTerm Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Α. Στο κείμενο του παραπάνω διαγωνισμού  και στο άρθρο 7 αυτού (δικαιολογητικά συμμετοχής) προστίθεται το ακόλουθο:

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό  2 % του ποσού  της τιμής προσφοράς   του   , εκτός Φ.Π.Α, για την Ομάδα/ Ομάδες  για την οποία/ες υποβάλλεται προσφορά.

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλευθούν τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης , που επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην παρούσα Διακήρυξη .  

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρούσας, ήτοι μέχρι 31-1-2020 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες  α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής  ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης  κατακύρωσης κλπ., β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ΄αυτών

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα  της παρούσας Διακήρυξης,   δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Β. Στο κείμενο του παραπάνω διαγωνισμού  και στο άρθρο  αυτού 7.3  (δικαιολογητικά κατακύρωσης ) προστίθεται το ακόλουθο:

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει  το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙΙ της Διακήρυξης .

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (02) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Οργάνωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής της ζημίας.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της προαναφερθείσας διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού παραμένουν ως έχουν.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται η προαναφερθείσα διακήρυξη.

el