Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Νοσηλευτή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη.

ΤΑΜΕΥ logo square 1280X720

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 6708

Ημερομηνία: 22/08/2023

Προκήρυξη θέσης εργασίας Νοσηλευτή στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη.

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη, επαναπροκηρύσσει 1 νέα θέση Νοσηλευτή ή βοηθού νοσηλευτή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Νοσηλευτή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής
 • Καλή γνώση της Αγγλικής ή γαλλικής Γλώσσας (με πιστοποίηση επιπέδου Β1/Β2),
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας(προτιμητέα γνώση γερμανικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

Καθήκοντα:

 • Είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του Ιατρικού ιστορικού
 • Αναλαμβάνει την περίθαλψη φιλοξενούμενων και την παροχή πρώτων βοηθειών
 • Αναλαμβάνει την παρακολούθηση ιατρικής κατάστασης παιδιών και των εμβολιασμών τους
 • Αναλαμβάνει την τήρηση των ιατρικών φακέλων
 • Είναι υπεύθυνος για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας για αθλητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους
 • Αναλαμβάνει τη δρομολόγηση των ιατρικών ραντεβού και τη συνοδεία
 • Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με ιατρικό προσωπικό και για την μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο κοινωνικό προσωπικό για τα αποτελέσματα των ραντεβού
 •  Έχει τον πρώτο λόγο σε περίπτωση παραμονής ή διανυκτέρευση στα επείγοντα και κατά τη νοσηλεία, σε αυτό συμμετέχουν όλα τα μέλη του προσωπικού, ανάλογα με το χρόνο νοσηλείας κλπ
 • Έχει την επίβλεψη του φαρμακείου δομής
 •  Έχει την εποπτεία ορθής τήρησης φαρμακευτικών αγωγών
 • Αναλαμβάνει την παρακολούθηση των αποθεμάτων στα φάρμακα και τα παραφάρμακα και μεριμνά για την ορθή παραγγελία τους
 •  Έχει την εποπτεία τήρησης ιατρικών οδηγιών
 • Αναλαμβάνει τη δικτύωση με φορείς υγείας
 • Αναλαμβάνει την ευαισθητοποίηση του προσωπικού / φιλοξενούμενων σε θέματα ατομικής υγιεινής και των μεταδιδόμενων νοσημάτων

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com  έως τις 30/08/2023 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση νοσηλευτή – Κέντρο φιλοξενίας «Φρίξος» Αλεξανδρούπολης».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης ξένης γλώσσας
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, εφόσον υπάρχει
 5. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 31/08/2023 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 01/09/2023.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online ή δια ζώσης στις 04/09/2023 και στις 05/09/2023.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να μην έχει  καταδικαστεί ο (υποψήφιος/α)  εργαζόμενος/η  για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα   ( εξαιρούνται οι παραβάσεις του ΚΟΚ) και η αντίστοιχη προσκόμιση ποινικού μητρώου.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el