Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Υπεύθυνου/ης Ανθρώπινου Δυναμικού για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Τόπος εργασίας: Γραφεία Θεσσαλονίκης

ΤΑΜΕΥ logo 1280X720

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 7355

Ημερομηνία: 12/04/2024

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει για τα επτά κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Βόλου και Αλεξανδρούπολης 1 νέα θέση υπευθύνου ανθρωπίνου δυναμικού

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Υπεύθυνου/ης Ανθρώπινου Δυναμικού πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού-Ανθρώπινων Πόρων(ή Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Διοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Οικονομικών Επιστημών*)
 • Αποδεδειγμένη  διετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε τμήμα προσωπικού (HR ή Recruiter)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Βασικές γνώσεις εργατικής νομοθεσίας
 • Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας
 • Συναφής εμπειρία
  • Σε  χρηματοδοτούμενα προγράμματα  (ΕΣΠΑ, Interreg, Ευρωπαϊκά call)
  • Στη διαχείριση ή παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)
 • Εμπειρία σε διοικητικές θέσεις εργασίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της Θέσης
 • Εθελοντική εργασία
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας, συντονισμού και καθοδήγησης
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες

Καθήκοντα:

 •  Τήρηση, συγκέντρωση και ενημέρωση αρχείου υπαλλήλων (ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο) σε συνεργασία με τους Διοικητικούς υπαλλήλους Δομών και την Υπεύθυνη Προσωπικών Δεδομένων (πχ. Κώδικες, Συμβάσεις, Αντίγραφα πτυχίων/τίτλων σπουδών, Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, Αξιολογήσεις κλπ).
 • Σύνταξη εγγράφων, κατάρτιση φακέλων σχετικά με το προσωπικό, που είναι αναγκαία για τα παραδοτέα των Δομών προς την Διαχειριστική Αρχή.

 • Παρακολούθηση της δυναμικότητας των Δομών, προκειμένου να καθοριστούν αναπροσαρμογές προσωπικού, βάσει αυτής. 
 •  Προετοιμασία εγγράφων και ενεργειών σχετικά με τη στελέχωση του έργου με νέο προσωπικό (δημοσίευση, ενημέρωση, αξιολόγηση υποψηφίων/βιογραφικών, κατάρτιση,  πρόσληψη κλπ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και τους Συντονιστές των δομών.
 •  Αποστολή και παρακολούθηση εγγράφων που αφορούν την Εγγραφή των Εργαζομένων στο Μητρώο ΜΚΟ.
 •  Συντονισμός λειτουργιών τμήματος HR (προγραμματισμός και πραγματοποίηση συναντήσεων, εκπαιδεύσεων, αξιολογήσεων υφιστάμενου προσωπικού, διαχείριση αιτημάτων αυξήσεων – τροποποιήσεων κ.λπ.)
 • Σύνταξη συμφωνητικών απασχόλησης, διαχείριση και αρχειοθέτηση εντύπων (Έντυπη και Ηλεκτρονική)
 •  Καθοδήγηση, Συλλογή, έλεγχος και ενημέρωση νέων νομοθεσιών δεδομένων μισθοδοσίας (πχ. Προγράμματα εργασίας/ΣΕΠΕ, παρουσιολόγια, ώρες εργασίας/φύλλα χρονοχρέωσης, άδειες, ψηφιακές κάρτες εργαζόμενων κλπ).
 • Παροχή συμβουλευτικής βοήθειας και διοικητικής υποστήριξης της διαχειριστικής ομάδας του έργου, στο αντικείμενο απασχόλησης του/της.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη και συλλογή στοιχείων (εγγράφων)  ζητούμενων από τον φορέα χρηματοδότησης.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη και συλλογή στοιχείων (εγγράφων)  ζητούμενων από τον φορέα χρηματοδότησης

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com ή έγχαρτα στα Γραφεία της ΑΡΣΙΣ επί της οδού Λέοντος Σοφού 26 με λήψη αριθμού πρωτοκόλλου έως τις 21/04/2024 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο του / των τίτλων σπουδών
 2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο του / των Μεταπτυχιακών σπουδών(αν υπάρχει)
 4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίων Ξένων Γλωσσών
 5. Φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης Η/Υ
 6. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 22/04/2024 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 23/04/2024.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν είτε online είτε δια ζώσης  στις 24/04/2024.

*Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με τα αναφερόμενα πτυχία θα συνεχιστεί η αξιολόγηση με όσους υποψήφιους έχουν Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει  καταδικαστεί ο (υποψήφιος/α) εργαζόμενος/η για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα ( εξαιρούνται οι παραβάσεις του ΚΟΚ) και η αντίστοιχη προσκόμιση ποινικού μητρώου.

Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

«Τα επτά Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  της ΑΡΣΙΣ λειτουργούν στα πλαίσια της δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ για τη λειτουργία των Κ.Φ.Α.Α. Αλεξανδρούπολης, Βόλου και Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης». 

el