Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

ΕΣΠΑ 21 27 ΩΡΙΩΝ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου «ΩΡΙΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 6001468 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει μια θέση εργασίας Ψυχολόγου (full time) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ψυχολόγος –Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Εργασία υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Προηγούμενη εμπειρία σε δομές/πλαίσια υποστήριξης παιδιών και εφήβων και γνώση παιδικής προστασίας
 • Γνώση του χάρτη των κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Εθελοντική εργασία
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Περιγραφή καθηκόντων:

Τα καθήκοντα της θέσης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • Στην διεξαγωγή προσωπικών/ομαδικών συνεδριών και συναντήσεων με, παιδιά, εφήβους και γονείς για τις περιπτώσεις που έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο πλάνο ατομικών υπηρεσιών.
 • Στην παρατήρηση και την κλινική εκτίμηση των συμπεριφορών των παιδιών, των εφήβων και ενδεχομένως και των γονιών, κατά την διάρκεια παρουσίας τους στη δομή και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες. Μέσω αυτής μπορούν να διαπιστωθούν κίνδυνοι και ανάγκες του παιδιού που αρχικά δεν είναι αντιληπτές και να οργανωθεί ένα πλάνο υποστήριξης, ενίσχυσης και προστασίας του παιδιού.

Ειδικότερα τα καθήκοντα του ψυχολόγου αφορούν τα εξής:

 • Ψυχολογική στήριξη παιδιών και εφήβων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ομαδικών παρεμβάσεων και εργαστηρίων κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας
 • Διαχείριση θεμάτων συμπεριφοράς εκτός προγραμματισμένου πλαισίου
 • Παρουσία και παρατήρηση των παιδιών κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Άμεση συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα του Κέντρου
 • Εκτίμηση και διερεύνηση  των κοινωνικών αναγκών των ανηλίκων και σχεδιασμός ατομικών πλάνων δράσης
 • Διασύνδεση και επικοινωνία με τα σχολεία φοίτησης των ανηλίκων
 • Συνεργασία με φορείς Ψυχικής Υγείας
 • Διασύνδεση με τους Ξενώνες και Διαμερίσματα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων και εκτίμηση αναγκών τους
 • Συνοδείες οικογενειών σε υπηρεσίες
 • Διατήρηση και επικαιροποίηση αρχείου οικογενειακών και ατομικών ιστορικών και περιστατικών
 • Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες ομαδικές συναντήσεις της διεπιστημονικής ομάδας του Προγράμματος
 • Σύνταξη εβδομαδιαίας αναφοράς


Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr ή να προσκομίσουν στη Λέοντος Σοφού 26, καθημερινές μεταξύ 9.00πμ -16.00μμ, έως τις 27/08/2023, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Ψυχολόγου – ΩΡΙΩΝ»

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε. *Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el