Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Υπεύθυνου/ης Παιδικής Προστασίας για τη στελέχωση της Ομάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή του Έβρου, στο πλαίσιο του έργου Harmonizing Protection Practices in Greece (HARP), τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

iom oim
iom oim

Προκηρυσσόμενη Θέση Εργασίας: Υπεύθυνος/η Παιδικής Προστασίας

Επιχειρησιακό κέντρο : ΚΥΤ Φυλακίου, Ορεστιάδα Έβρου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν έως τις 16/10/2023 μέσω email στο arsishelpdesk@gmail.com τα κάτωθι, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Υπευθύνου/ης Παιδικής Προστασίας».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο/Η Υπεύθυνος/η Παιδικής Προστασίας / Κοινωνικός/ή Επιστήμονας/ισσα θα είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση των επισκέψεων στους χώρους ταυτοποίησης και κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων, προκειμένου να τους παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση, υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος/η για την διαχείριση εξατομικευμένων υποθέσεων (case management) και την πραγματοποίηση αξιολογήσεων για το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού (best interests assessment). Παράλληλα, θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει σε σχέση με τις προσφυγικές ροές (detention monitoring) και την ανταπόκριση στις έκτακτες αφίξεις κατόπιν συνεργασίας με τις αρχές,  τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών (κατά προτίμηση Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας).
 • Προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε παροχή υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων στην πρώτη υποδοχή ή σε δομή φιλοξενίας ή γενικά σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας. 
 • Γνώση  των αρχών και των προτύπων ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.
 • Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές ή Παιδαγωγικές Επιστήμες.
 • Γλωσσικές δεξιότητες σε Αραβικά, Φαρσί ή Νταρί, Σορανί, Κιρμαντζί, Ουρντού. 
 • Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης.
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
 • Εθελοντισμός.

.

Κύριες αρμοδιότητες

Παρακολούθηση ζητημάτων παιδικής προστασίας και συγγραφή αναφορών

 • Αλληλεπίδραση με τις ομάδες των νεοεισερχόμενων προσφύγων, άλλους φορείς και αρχές και για την κατανόηση και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος προστασίας του παιδιού. 
 • Εποπτεία των συνθηκών κράτησης και παροχή υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 • Ενημέρωση για νέες αφίξεις στην περιοχή του Έβρου και υποστηρικτικές επισκέψεις στον νεοαφιχθέντα πληθυσμό.
 • Πραγματοποίηση μεμονωμένων συνεδριών με κάθε ωφελούμενο και συχνές επακόλουθες επισκέψεις (follow-ups).
 • Διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και συνεχής επαναξιολόγηση των αξιολογήσεων αυτών.
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την εξακρίβωση των οικογενειακών δεσμών και την ανάληψη επιτροπείας ασυνόδευτου ανηλίκου από συγγενικό του μέλος
 • Αξιολόγηση του προστατευτικού πλαισίου που παρέχουν οι συνοδοί διαχωρισμένων από τους γονείς τους παιδιών και σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ενδυνάμωσή τους.
 • Προσδιορισμός ευάλωτων ομάδων/ατόμων, ομάδων/ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο για παραπομπή.
 • Ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση παρεμβάσεων υπέρ των ωφελούμενων, επισημαίνοντας τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ατομικές παραμέτρους.
 • Συγγραφή και έλεγχος τακτικών εβδομαδιαίων αναφορών παρακολούθησης προστασίας.

Συνεργασία με συναδέλφους και άλλους φορείς

 • Συνεργασία με τους λοιπούς επιστήμονες του προγράμματος, προκειμένου να γίνει συντονισμένος χειρισμός των υποθέσεων των ωφελούμενων με βάση το βέλτιστο συμφέρον του εκάστοτε ωφελούμενου.
 • Συνεργασία με το γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και τις αρχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την προστασία του παιδιού.
 • Προσδιορισμός και συγκέντρωση σημείων υπεράσπισης των ωφελούμενων μαζί με το συντονιστή και τον δικηγόρο της ομάδας

Χαρτογράφηση υπηρεσιών και παραπομπές

 • Διασύνδεση με το επιχειρησιακό κέντρο της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη της συνεχούς χαρτογράφησης υπηρεσιών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών οδών παραπομπής.
 • Προσδιορισμός ευάλωτων ατόμων και διευκόλυνση κατάλληλων παραπομπών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν). 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε. Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

Εξαιτίας του επείγοντος της πρόσληψης, η ΑΡΣΙΣ έχει το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία και νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας, εφόσον βρεθεί ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α. *Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el