Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Θέση Ειδικού Παιδαγωγού- Εμψυχωτή πλήρους απασχόλησης

espa

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τη παρακάτω θέση: 

Mία θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού- Εμψυχωτή ΩΡ-007

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2-4 μήνες.

Θέση Ειδικού Παιδαγωγού- Εμψυχωτή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι, Ειδικού Παιδαγωγού
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα παιδικής προστασίας.
 • Εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ειδικότερα στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή καθηκόντων:

Αναλαμβάνει την εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των παιδιών που φέρουν γνωματεύσεις από τα ΚΕΔΥ σχετικά με ανάγκη ειδικής εκπαιδευτικής πλαισίωσης. Συνεργάζεται στενά με την Κοινωνική Υπηρεσία και τον Υπεύθυνο Σχολικής Διαρροής και Σχολικής Ένταξης για την οργάνωση και υλοποίηση του ατομικού εκπαιδευτικού πλάνου κάθε εξυπηρετούμενου.

Ειδικότερα, ο Ειδικός Παιδαγωγός-Εμψυχωτής είναι υπεύθυνος για τα εξής:

 • Τον συντονισμό των πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικοποίησης, ένταξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που απευθύνονται στους ωφελούμενους.
 • Την αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων για την ένταξη των παιδιών σε όσο το δυνατό περισσότερα προγράμματα, καθώς και την αναζήτηση συμπράξεων για την εκπόνηση δραστηριοτήτων
 • Την συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Την υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων ανηλίκων (κοινωνικό τσίρκο).
 • Την φροντίδα για την καλή κατάσταση του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για μάθημα.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 12/02/2021, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Ειδικού Παιδαγωγού- Εμψυχωτή»:

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 19/02/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

el