Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ5242/07-06-2022 Για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ESPA 2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ5242/07-06-2022

Για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από 01/07/2022 έως και  31/01/2023 προϋπολογισθείσας αξίας 11.104,75 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 12.548,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

CPV: ΨΩΜΙ: 15811100-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από 01/07/2022 έως και  31/01/2023 προϋπολογισθείσας αξίας 11.104,75 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 12.548,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας για το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως και  31/01/2023 (215 ημέρες) απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑΤΑΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑΗΜΕΡΕΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ: 1 ΔΟΜΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ 350 γραμμαρίωνΚΙΛΟ10,5 kg/μέρα2151,80€4.063,50€
ΤΜΗΜΑ: 2 ΔΟΜΗ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ 350 γραμμαρίωνΚΙΛΟ10,5 kg/μέρα2151,90€4.289,25€
ΤΜΗΜΑ: 3 ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣΑΡΤΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ 1000 γραμμαρίωνΚΙΛΟ8 kg/μέρα2151,60€2.752,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ11.104,75€
Φ.Π.Α. 13%1.443,62€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ12.548,37€

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για ένα, περισσότερα ή και όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ προσφέροντας για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας κάθε τμήματος. 

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης προμήθειας κάθε τμήματος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής κιλού χωρίς ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) 

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622 ή στο 2316009753.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

 Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης της Αθήνας πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης της Μακρινίτσας πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης του Ωραιοκάστρου πατήστε εδώ

el