Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

amif

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αρ. Πρωτ: ΑΜ4858/17-01-2022

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης  όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 1.200,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», οποία συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τον κ. Δημήτριο Ιωαννίδη διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό (Θερμαϊκού 2-4 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310424217) να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για το υπό ένταξη για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ»  κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης  όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 1.200,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιληπτική περιγραφή υπηρεσιών Προϋπ/μενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (€) Προϋπ/μενη δαπάνη με ΦΠΑ (€)
Σύνταξη μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας( ενεργητικής και παθητικής)  Σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας. Ανάρτηση των μελετών και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου των κτηρίων  χρειαστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της πολεοδομίας e-adeies, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Την υποβολή του φακέλου της μελέτης Πυροπροστασίας στο αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προς έγκριση έως 15/02/2022 .Την παρακολούθηση της υποβληθείσας μελέτης, τις αναγκαίες τροποποιήσεις, μέχρι την τελική της έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Την παράσταση στην αρχική και σε τυχόν νέα αυτοψία, που θα διενεργήσει το γραφείο Πυρασφαλείας του Πυροσβεστικού Σώματος και ενημέρωση του υποβληθέντα φακέλου, με τα τυχόν πρόσθετα μέτρα Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας, που θα προτείνει η πυροσβεστική υπηρεσία.Ενημέρωση της ΑΡΣΙΣ για τα τυχόν πρόσθετα μέτρα Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας, που θα προταθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας για το κτίριοΤην Σύνταξη και παράδοση της σχετικής Μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση, σε μελλοντικό έργο, των προβλεπόμενων στη μελέτη “μέτρων και μέσων πυροπροστασίας» σε επίπεδο μελέτης Εφαρμογής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες, από την Π.Υ, μελέτες Πυροπροστασίας 1.200,00 1.488,00

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει την προσφορά, για το σύνολο της υπηρεσίας.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της ζητούμενης υπηρεσίες απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά.

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  μπορούν να λάβουν πληροφορίες από από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622 ή στο 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 24/01/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για να δείτε τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για να δείτε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el