Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

amif

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αρ. Πρωτ: ΑΜ4857/17-01-22

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης  όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 700,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 868,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», οποία συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την κυρία Αλεξάνδρα Κούτσα πολιτικό μηχανικό (Αγίου Δημητρίου 116, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2311211961) να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης  όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 700,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 868,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιληπτική περιγραφή υπηρεσιών Προϋπ/μενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (€) Προϋπ/μενη δαπάνη με ΦΠΑ (€)
Διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, που περιλαμβάνουν αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση και τις όψεις.Αποτύπωση παρούσας κατάστασης.Την σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτηςΤην σύνταξη του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας. Την σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου και την τεχνική περιγραφή των εργασιών που περιλαμβάνει. Την διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-ADEIES και την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Την ανάρτηση των μελετών και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου των κτηρίων  χρειαστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της πολεοδομίας e-adeies, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Την Σύνταξη και παράδοση της σχετικής Μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών στην Αναθέτουσα Οργάνωση για την υλοποίηση, σε μελλοντικό έργο, των προβλεπόμενων σε αυτή εργασιών. Την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α.Την διεκπεραίωση της διαδικασίας ενημέρωσης της άδειας. 700,00 868,00

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει την προσφορά, για το σύνολο της υπηρεσίας.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της ζητούμενης υπηρεσίες απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118.

Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά.

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  μπορούν να λάβουν πληροφορίες από από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622 ή στο 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 24/01/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για να δείτε τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για να δείτε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el