Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη) και Αθήνας

amif

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με Α.Π.: AM4601/17-11-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη) και Αθήνας, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 19.635,45 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 24.347,96 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 18330000-1 – Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα, 18235300-8 – Μπλούζες φούτερ, 18235000-5 – Πουλόβερ, πλεκτές μάλλινες ζακέτες και παρόμοια είδη, 18234000-8 – Παντελόνια, 18233000-1 – Κοντά παντελονάκια, 18412000-0 – Αθλητικά ενδύματα, 18310000-5 – Εσώρουχα, 18317000-4 – Κάλτσες, 18331000-8 – Κοντομάνικες φανέλες,  18420000-9 – Εξαρτήματα ρουχισμού, 18800000-7 – Υποδήματα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη) και Αθήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ ή /και ΤΜΗΜΑΤΑ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα άνευ ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 26/11/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622, 2316009753.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή του Ωραιοκάστρου (Tμήμα 1α) πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή του Ωραιοκάστρου (Tμήμα 1β) πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή των Ταγαράδων (Tμήμα 2)   πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή του Φρίξου στην Αλεξανδρούπολη (Tμήμα 3)  πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή της Έλλης στην Αλεξανδρούπολη (Τμήμα 4α) πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή της Έλλης στην Αλεξανδρούπολη (Τμήμα 4β) πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή της Πυλαίας (Τμήμα 5)  πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή της Μακρινίτσας στο Βόλο (Τμήμα 6)  πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή της Αθήνας (Τμήμα 7)  πατήστε εδώ

el