Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6415/02-06-2023 Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μηχανικού για τις ανάγκες του προγράμματος της ΑΡΣΙΣ «ΜΕΤΟΙΚΟΣ»

espa metoikos
espa metoikos

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6415/02-06-2023

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μηχανικού για τις ανάγκες του προγράμματος «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.100,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.604,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:  71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την «Σφύρη Αφροδίτη – Λυδία» (Μακρυγιάννη 98, ΤΚ56431, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310600788) να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μηχανικού για τις ανάγκες του προγράμματος «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.100,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.604,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Οι υπηρεσίες θα αφορούν την αποτύπωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εναρμόνιση των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων με το ΦΕΚ 2125/Β/31-03-2023 «Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» .

Για τον σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη επιτόπια αυτοψία όλων των κτιρίων Κ.Φ.Α.Α. κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί αναλυτική μέτρηση εξωτερικά και εσωτερική αποτύπωση όλων των χώρων με σκοπό:

  • Τον έλεγχο ως προς τη χρήση των κτιρίων με σκοπό να ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες αλλαγής χρήσης αν αυτό κριθεί απαιτητό.
  • Τον έλεγχο της νομιμότητας τους βάσει των νομιμοποιητικών εγγράφων και σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετων κατασκευών η αποτύπωση τους ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες τακτοποίησης/νομιμοποίησης τους.
  • Τον έλεγχο ως προς την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα με πλήρη καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης και καταγραφή τυχόν επιπλέον μέτρων που απαιτούνται για την προσαρμογή των κτιρίων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του ΥΠΕΝ
  • Τον έλεγχο των μέτρων πυροπροστασίας και σε περίπτωση ελλείψει αυτών την καταγραφή των απαραίτητων ενεργειών συμμόρφωσης των κτιρίων
  • Τον έλεγχο φυσικού φωτισμού, αερισμού και ηχομόνωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών την καταγραφή των απαραίτητων ενεργειών προσαρμογής
  • Τον έλεγχο ως προς τη θέρμανση/ψύξη, την ασφάλεια και τη σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και την καταγραφή τυχόν ελλείψεων
  • Τον έλεγχο της εσωτερικής/εξωτερικής διαρρύθμισης βάσει κανονισμού και την καταγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών για την προσαρμογή στις απαιτήσεις χωροθέτησης (διαστάσεις υπνοδωματίων, χώρων υγιεινής, λοιπών χώρων, αναλογίες, δυναμικότητα).
ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ωραιόκαστρο ΘεσσαλονίκηςΑγ. Δημητρίου 1-3 (Προέκταση Λεωφόρος Δημοκρατίας), ΤΚ 57013 Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2310694878
Φρίξος στην ΑλεξανδρούποληΚωνσταντινουπόλεως αριθ 34 – ΤΚ 68133, Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 2551038952
Έλλη στην ΑλεξανδρούποληΚωνσταντινουπόλεως αριθ 34 – ΤΚ 68133, Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 2551181397
Ταγαράδες Θεσσαλονίκης3η οδός Ταγαράδων, ΤΚ 57001, Τηλέφωνο: 6936125323
Περαία ΘεσσαλονίκηςΠλάτωνος 4-6 57019 Περαία, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2392026362
Μακρινίτσα ΒόλουΜακρινίτσα Βόλου, ΤΚ 37011, Τηλέφωνο: 2428099939
Αθήνα3ης Σεπτεμβρίου 117, ΤΚ 11251 Τηλέφωνο: 2105231712

Πριν τον επιτόπιο έλεγχο των κτιρίων είναι απαραίτητη η προσκόμιση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων και τυχόν εγκρίσεων όπως άδειες δόμησης, οικοδομικές άδειες σχέδια, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, βεβαιώσεις, μελέτες και πιστοποιητικά που συνοδεύουν το κάθε κτίριο. Ο χρόνος υλοποίησης υπολογίζεται στις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει μετά την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους θα ακολουθήσει το δεύτερο που θα περιλαμβάνει για κάθε κτίριο ξεχωριστά όλες τις απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής και συμμόρφωσης (έκδοση αδειών αλλαγής χρήσης, τακτοποίησης/νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, άδειες μικρής κλίμακας εσωτερικών διαρρυθμίσεων) με σκοπό την τελική αδειοδότηση τους.

Ο προσκεκλημένος οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας.

Η ανάθεση θα έχει ισχύ μέχρι και πλήρη εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η υπηρεσία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/07/2023.

Η προσφορά των συμμετεχόντων ισχύει και τους δεσμεύει μέχρι 31/07/2023.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράψει το σχετικό έγγραφο και θα ελέγξει εάν η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών έγινε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά́.

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

5) Εκτύπωση της  προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι παραπάνω όροι που συνοδεύουν την πρόσκληση της παρούσας ανάθεσης θεωρούνται δεσμευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ή κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

Ο προμηθευτής, θα εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών έως τις 31/07/2023 και για το σύνολο της υπηρεσίας που θα έχει εκτελεστεί. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός εξήντα (60) ημερών  από την παροχή των υπηρεσιών και την έκδοση από τον προμηθευτή των δικαιολογητικών πληρωμής:

  • Τιμολόγιο-Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο να αναγράφονται η υπηρεσία, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη σε ισχύ
  • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη σε ισχύ, ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής για είσπραξη σε ισχύ (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών). Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 13/06/2023 ώρα 15:00

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

el