Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6259/11-05-2023 Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας οικιακού εξοπλισμού και επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη (δομή Φρίξος)

espa metoikos
espa metoikos

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6259/11-05-2023

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας οικιακού εξοπλισμού και επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις Δομές  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου,  στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη (δομή Φρίξος) , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.532,12 € χωρίς ΦΠΑ και 3.139,83€ με Φ.Π.Α.

CPV:  39220000-0 Εξοπλισμός Κουζίνας, Είδη Οικιακής Χρήσης και Αναλώσιμα Τροφοδοσίας, 39314000-6- Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου “ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ  ΟΠΣ 5163942 στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση οικιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις Δομές  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου,  στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη (δομή Φρίξος), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.532,12 € χωρίς ΦΠΑ και 3.139,83€ με Φ.Π.Α.

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών χωρίζεται σε επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΑ Α- ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣΟΜΑΔΑ Β- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣΟΜΑΔΑ Γ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 – ΦΡΙΞΟΣ873,70 €217,42 €420,00 €1.511,12 €
ΤΜΗΜΑ 2- ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ160,00 €160,00 €
ΤΜΗΜΑ 3- ΑΘΗΝΑ321,00 €40,00 €500,00 €861,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.1.354,70 €257,42 €920,00 €2.532,12 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.1.679,83 €319,20 €1.140,80 €3.139,83 €

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά) ανά ομάδα κάθε τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για μια, δύο ή και όλες τις ΟΜΑΔΕΣ και για ένα, δύο ή και όλα τα Τμήματα της προμήθειας.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της εκάστοτε ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι – Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 19/05/2023 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών, τεχνικές προδιαγραφές) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για το παράρτημα Ι – Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα του Τμήματος 1 – Φρίξος πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα του Τμήματος 2 – Μακρινίτσα πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα του Τμήματος 3 – Αθήνα πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης του Τμήματος 1 – Φρίξος πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης του Τμήματος 2 – Μακρινίτσα πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης του Τμήματος 3 – Αθήνα πατήστε εδώ

el