Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6215/24-04-2023 Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού και επαγγελματικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην Περαία Θεσσαλονίκης, στην Αλεξανδρούπολη (στον «Φρίξο» και στην «Έλλη»), στην Μακρινίτσα Βόλου, στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα

espa metoikos
espa metoikos

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6215/24-04-2023

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού και επαγγελματικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις Δομές  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία Θεσσαλονίκης, στην Αλεξανδρούπολη (στον «Φρίξο» και στην «Έλλη»), στην Μακρινίτσα Βόλου,  στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.482,28 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 8.038,03 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:  39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 39713200-5 – Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου “ΜΕΤΟΙΚΟΣ»/ στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού και επαγγελματικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις Δομές  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία Θεσσαλονίκης, στην Αλεξανδρούπολη (στον «Φρίξο» και στην «Έλλη»), στην Μακρινίτσα Βόλου,  στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.482,28 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 8.038,03 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών χωρίζεται σε επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ και ομάδες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑΤΑΟΜΑΔΑ Α- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗΟΜΑΔΑ Β- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1- ΠΕΡΑΙΑ1.373,31 €1.373,31 €
ΤΜΗΜΑ 2- ΕΛΛΗ711,36 €711,36 €
ΤΜΗΜΑ 3- ΦΡΙΞΟΣ1.010,79 €2.995,00 €4.005,79 €
ΤΜΗΜΑ 4- ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ61,00 €61,00 €
ΤΜΗΜΑ 5- ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ290,50 €290,50 €
ΤΜΗΜΑ 6- ΑΘΗΝΑ40,32 €40,32 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ3.487,28 €2.995,00 €6.482,28 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΦΠΑ4.324,23 €3.713,80 €8.038,03 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ ή /και ΤΜΗΜΑΤΑ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας κάθε ΟΜΑΔΑΣ του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας ανά ΟΜΑΔΑ του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ άνευ Φ.Π.Α.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 08/05/2022 ώρα 15.00

Σημείωση: Εκ παραδρομής ορίστηκε ως ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 8/05/2022 ώρα 15:00 αντί της 8/05/2023 ώρα 15:00.

Νέα καταληκτική ημερομηνία προσφορών για όλα τα τμήματα εκτός απο ΤΜΗΜΑ 1- ΠΕΡΑΙΑ Παρασκευή 12/05/2023 και ώρα 15:00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών, τεχνικές προδιαγραφές) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1- Περαία πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2- Έλλη πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 3- Φρίξος πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 4- Μακρινίτσα πατήστε εδώ.

 Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 5- Ταγαράδες πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 6- Αθήνα πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1- Περαία πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 1 – Περαία πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 2 – Έλλη πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 3 – Φρίξος πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 4 – Μακρινίτσα πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 5 – Ταγαράδες πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 6- Αθήνα πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα ματαίωσης (Ομάδα Β-Τμήμα 3) πατήστε εδώ

el