Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ5952/24-01-2023 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, στους Ταγαράδες και στην Περαία Θεσσαλονίκης, τον Φρίξο και την Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

espa metoikos
espa metoikos

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ5952/24-01-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, στους Ταγαράδες και στην Περαία Θεσσαλονίκης, τον Φρίξο και την Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, στην Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα,  προϋπολογισθείσας αξίας 27.621,75 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 31.213,53 ευρώ  με Φ.Π.Α.

CPV: οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, 15200000, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025 ή όπως μετονομασθεί-τροποποιηθεί στο μέλλον.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, στους Ταγαράδες και στην Περαία Θεσσαλονίκης, τον Φρίξο και την Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, στην Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα,  προϋπολογισθείσας αξίας 27.621,75 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 31.213,53 ευρώ  με Φ.Π.Α.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

25 01 2023

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά) ανά ομάδα κάθε τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για μια, δύο ή και όλες τις ΟΜΑΔΕΣ και για ένα, δύο ή και όλα τα Τμήματα της προμήθειας.

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.΄

Ενναλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η ΑΡΣΙΣ θα προβεί στην κατακύρωση της προμήθειας με βάση τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 31/01/2023 ώρα 15.00 μ.μ.

Παράταση υποβολής προσφορών για την ΟΜΑΔΑ Β, Τμήμα 3(Φρίξος Αλεξανδρούπολη) μέχρι τις 08/02/2023.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, παραρτήματα υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη
  • Fax: 2310526150
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στα τηλέφωνα 2316007622  ή 2316009753 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς για το Τμήμα 3 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς για το Τμήμα 4 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς για το Τμήμα 5 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς για το Τμήμα 6 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς για το Τμήμα 7 πατήστε εδώ.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης για το Τμήμα 3 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης για το Τμήμα 4 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης για το Τμήμα 5 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης για το Τμήμα 6 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης για το Τμήμα 7 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα ματαίωσης υπόμνημα ματαίωσης για την ομάδα β (κρέας) του τμήματος 3 (Φρίξος) πατήστε εδώ.

el