Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ5752/09-12-2022 για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας και γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

espa metoikos

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας και γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

espa metoikos

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ5752/09-12-2022

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας και γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 2.395,72 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.970,69 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 30192700-8 – Γραφική ύλη, 30197643-5 – Φωτοαντιγραφικό χαρτί, 30125110-5 – Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας, 30125120-8 – Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές, 30192000-1 – Προμήθειες ειδών γραφείου 22800000-8 – Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωμένα χαρτικά είδη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας και γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 2.395,72 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.970,69 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών χωρίζεται σε επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑΟΜΑΔΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΘΗΝΑ)ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ658,22 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ1.193,56 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11.851,78 €
ΤΜΗΜΑ 2 (ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΟΙΚΟΣ)ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ543,94 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2543,94 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.2.395,72 €
Φ.Π.Α. 24%574,97 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.2.970,69 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ ή /και ΤΜΗΜΑΤΑ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της εκάστοτε ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας της κάθε ΟΜΑΔΑΣ του εκάστοτε τμήματος άνευ ΦΠΑ. 

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) 

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

• Fax: 2310526150

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 29/12/2022 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών πατήστε εδώ.

Για τα είδη και τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1- Αθήνα πατήστε εδώ. 

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2- Γραφείο Μέτοικος πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για τα υπομνήματα έγκρισης πατήστε εδώ και εδώ.

el