Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ5754/12-12-2022 για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διανομής έτοιμων γευμάτων για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

espa metoikos
espa metoikos

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΜ 5754/12-12-2022

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διανομής έτοιμων γευμάτων για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.755,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.983,15 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:  55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διανομής έτοιμων γευμάτων για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.755,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.983,15 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ανάθεσης απεικονίζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριληπτική περιγραφήΗμέρεςΠοσότηταΤιμή μονάδαςΑξία χωρίς ΦΠΑ (€)
1Σίτιση με διανομή ετοίμων γευμάτων σε δομή φιλοξενίας της ΑΡΣΙΣ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (από 24/12/2022 έως και 01/01/2023)9306,5 €1.755,00 €
Προϋπολογιζόμενη ΔαπάνηΣυνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ (€)  1.755,00 €
Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ (€)  1.983,15 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους προσφέροντας για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα βάσει της προσφερόμενης τιμής του ημερήσιου κόστους σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά ωφελούμενο άνευ ΦΠΑ.

Η παροχή υπηρεσιών αφορά το διάστημα από 24/12/2022 έως και 01/01/2023.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) Να διαθέτουν και να προσκομίσουν νόμιμη άδεια λειτουργίας εργαστηρίου παρασκευής των γευμάτων, σε ισχύ.

β) Να διαθέτουν και να συμμορφώνονται με Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας ως εξής :

i.Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) ή ισοδύναμο κατά ISO 22000 :2005 ή άλλο ισοδύναμο, το οποίο θα είναι  σε ισχύ καθ’όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ii. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό,  το οποίο θα είναι σε ισχύ καθ’όλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών.

H μη κατάθεσή του συνιστά λόγω αποκλεισµού της προσφοράς. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τη σχετική αλληλογραφία.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 20/12/2022 ώρα 15.00

Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τη Πέμπτη  22/12/2022 και ώρα 15:00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ.

el