Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΩΣ3373/21-06-2023 Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ορκωτών λογιστών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο

espa metoikos
espa metoikos

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΩΣ3373/21-06-2023

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ορκωτών λογιστών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.620,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:  79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου.

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια της δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5165755, που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρία  «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και με διακριτικό τίτλο “ΣΟΛ α.ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, ΤΚ11257, Αθήνα, τηλ: 2108691100) να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ορκωτών λογιστών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.620,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η παροχή υπηρεσιών αφορά τον έλεγχο του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5131958 και αφορά το χρονικό διάστημα 01/10/21-31/1/22.

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας.

Ο έλεγχος θα λάβει υπόψη τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών:

  • Την «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5131958 με Α.Π.: 77/12/01/22 (AΔΑ 621Λ46ΜΔΨΟ-ΤΞΩ).
  • Την υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου»

Η εκδοθείσα βεβαίωση θα πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο υπόδειγμα βεβαίωσης ορκωτού ελεγκτή στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Ο προσκεκλημένος οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της οργάνωσης μας στην Λέοντος Σοφού 26 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε όποια άλλη εγκατάσταση της Οργάνωσης απαιτηθεί και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31/07/2023.

Η ανάθεση θα έχει ισχύ μέχρι και πλήρη εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προσφορά των συμμετεχόντων ισχύει και τους δεσμεύει μέχρι 31/07/2023.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράψει το σχετικό έγγραφο και θα ελέγξει εάν η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών έγινε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά́.

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή
  2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή
  3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπου θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
  4. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι παραπάνω όροι που συνοδεύουν την πρόσκληση της παρούσας ανάθεσης θεωρούνται δεσμευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ή κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

Ο προμηθευτής, θα εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και για το σύνολο της υπηρεσίας που θα έχει εκτελεστεί. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός ενενήντα (90) ημερών  από την παροχή των υπηρεσιών και την έκδοση από τον προμηθευτή των δικαιολογητικών πληρωμής:

  • Τιμολόγιο-Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο να αναγράφονται η υπηρεσία, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ μη μισθωτών για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.)

  • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη σε ισχύ, ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής για είσπραξη σε ισχύ (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών). Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: houseofarsisproc@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 29/06/2023 ώρα 15:00

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα της Βεβαίωσης Ορκωτού Λογιστή πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el