Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΠ: ΑΜΠ965/18-11-2022 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων 

AMIF TAME 2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΠ: ΑΜΠ965/18-11-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 593,20 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 735,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: εξωτερικά ενδύματα: 18200000-1, εσώρουχα: 18310000-5, ενδύματα νυκτός: 18318500-6, υποδήματα 18800000-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ». 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών  ένδυσης και υπόδησης για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  593,20 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 735,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣΟΜΑΔΑΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓυναικείαΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑΑ370,00€458,80 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΣΩΡΟΥΧΑ & ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣΒ139,20€172,61 €
ΟΜΑΔΑ Ε: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑΕ84,00€104,16 €
ΣΥΝΟΛΟ593,20€735,57€

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για μία ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, προσφέροντας για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ. 

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ του τμήματος  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα του τμήματος. 

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  pyli.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357 ή στο 2316007935.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 25/11/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΠΑΚΟΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για το παράρτημα Ι – Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ.

el