Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς με Α.Π. ΩΣ2840/ 07.07.2022 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Ειδών Καθαριότητας, για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

ESPA 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ:   ΩΣ2840/07.07.2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας   γαντιών μιας χρήσης, σακούλων απορριμμάτων και απορρυπαντικού υγρού πιάτων προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης     121,70€       ευρώ άνευ ΦΠΑ και   150,91 €     ευρώ με ΦΠΑ για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ανηλίκων στη  Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης,  στα πλαίσια της δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η πράξη  χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

[18424300-0]-Γάντια μιας χρήσης

 [39831200-8]-Απορρυπαντικά

[[19640000-4]-Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια της δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  γαντιών μιας χρήσης, σακούλων απορριμμάτων και απορρυπαντικού υγρού πιάτων στα πλαίσια της δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η πράξη  χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αφορά  το χρονικό διάστημα από   12/7/2022     έως            10 /8/2022 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς με Α.Π. ΩΣ2840/ 07.07.2022 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Ειδών Καθαριότητας, για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Οι ζητούμενες ποσότητες και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ, οι εξής:

ΟΜΑΔΕΣΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.ΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α
Α ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                       15,00 €                                       18,60 €
ΒΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ                       25,00 €                                       31,00 €
ΓΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ                       81,70 €                                     101,31 €
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ                     121,70 €                                     150,91 €

 Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής κάθε ομάδας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο       11/7/2022   και ώρα 15.00

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

· Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Ιουστινιανού αριθ. 11 ,

· Fax: 2310526150

· Ηλεκτρονική Διεύθυνση: houseofarsisproc@gmail.com

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή

στα τηλέφωνα  2310271726 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: houseofarsisproc@gmail.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή του Ωραιοκάστρου πατήστε εδώ

Για το Υπόμνημα Έγκρισης πατήστε εδώ

el