Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ6274/16-05-2023 Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, (στους Ταγαράδες, στην Περαία, στο Ωραιόκαστρο), στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Έλλη) και στην Αθήνα

espa metoikos
espa metoikos

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ6274/16-05-2023

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, (στους Ταγαράδες, στην Περαία, στο Ωραιόκαστρο), στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Έλλη) και στην Αθήνα συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.864,20 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 2.311,61 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: 98320000-2 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και υπηρεσίες καλλωπισμού

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίου, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη,(στους Ταγαράδες, στην Περαία, στο Ωραιόκαστρο), στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Έλλη) και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.864,20 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 2.311,61  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΠΟΣΟΤΗΤΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1 – ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥπηρεσίες κομμωτηρίου – αριθμός κουρεμάτων606,45 €387,00 €
ΤΜΗΜΑ 2 – ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥπηρεσίες κομμωτηρίου – αριθμός κουρεμάτων306,45 €193,50 €
ΤΜΗΜΑ 3 – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥπηρεσίες κομμωτηρίου – αριθμός κουρεμάτων306,45 €193,50 €
ΤΜΗΜΑ 4 – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥΥπηρεσίες κομμωτηρίου – αριθμός κουρεμάτων608,00 €480,00 €
ΤΜΗΜΑ 5 – ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΥπηρεσίες κομμωτηρίου – αριθμός κουρεμάτων525,65 €293,80 €
ΤΜΗΜΑ 6 – ΑΘΗΝΑΥπηρεσίες κομμωτηρίου – αριθμός κουρεμάτων565,65 €316,40 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ1.864,20€
ΦΠΑ 24%447,41 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ2.311,61€

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για ένα, ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 23/05/2023 ώρα 15.00 μ.μ.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ’αριθ. ΑΜ6274/16-05-2023 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου για την Παρασκευή 26 Μαϊου και ώρα 15:00.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316009753, 2316007622.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 3 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 4 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 5 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 6 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα παράτασης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 4 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 5 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης Τμήμα 6 πατήστε εδώ

el