Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ5778/20-12-2022 Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταξί για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

espa metoikos
espa metoikos

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ5778/20-12-2022

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταξί για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.530,97 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 2.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: 60120000-5 Υπηρεσίες ταξί

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ταξί για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.530,97 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 2.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η ζητούμενη υπηρεσία αφορά την μεταφορά ωφελούμενων από τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Μακρινίτσας Βόλου με επιστροφή στις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Πειραιά (Νοταρά 106, Πειραιάς, ΤΚ 185 35)
 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Αττικής (Π. Κανελλοπούλου 2, Αθήνα, ΤΚ10177)
 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Αττικής (Π. Δομοκού 2, Αθήνα, ΤΚ10440)
 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Αλίμου (Δωδεκανήσου 6, Άλιμος, 17456)
 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Θεσσαλονίκης (Πόντου 5, Πρώην Ακίνητο Β ΚΤΕΟ, Μενεμένη – Λαχαναγορά, ΤΚ54628)
 • Τμήμα αλλοδαπών Αττικής (Π. Ράλλη 24, Ταύρος, ΤΚ17778)

Λόγω της ιδιαιτερότητας της υπηρεσίας, καθώς δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο αριθμός των παρεχόμενων υπηρεσιών (μεταφορά – επιστροφή), η σύμβαση που θα προκύψει θα ισχύσει μέχρι της εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι των 2.530,97 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 2.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση προσφερόμενης τιμής (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Μαζί με την οικονομική σας προσφορά θα πρέπει να υποβάλλετε και τα κάτωθι:

 1. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι:
 2. λειτουργείτε και δραστηριοποιείσθε νόμιμα στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας .
 3. θα αναλάβετε την υποχρέωση να ανταποκρίνεσθε σε κλήση από τον υπεύθυνο της δομής.
 4. Αντίγραφο άδειας οδήγησης
 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων που θα χρησιμοποιείτε για τις μεταφορές
 6. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι το η τα διατιθέμενα όχημα-οχήματα διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των ωφελούμενων.
 7. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 8. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης των συμμετεχόντων.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 27/12/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316009753, 2316007622.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ.

el