Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ6510/29-06-2023 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσίας δικτυακής καλωδίωσης, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΦΡΙΞΟΣ» στην Αλεξανδρούπολη

espa metoikos
espa metoikos

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: ΑΜ6510/29-06-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσίας δικτυακής καλωδίωσης, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΦΡΙΞΟΣ» στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.123,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.392,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

CPV: 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου, 32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών και παροχής υπηρεσίας δικτυακής καλωδίωσης, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΦΡΙΞΟΣ» στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.123,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.392,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
1Switch Gigabit 16port2115,00€230,00€
2Όλα τα απαραίτητα υλικά για το δίκτυο των υπολογιστών (πολύπριζα 5 θέσεων, UTP cat6 patch cords , patch cord cat6 μαζί με κανάλι για διασύνδεση των 2 switch μεταξύ τους)1315,00€315,00€
3Access Point198,00€98,00€
4Usb wireless415,00€60,00€
5Εργασίες καλωδίωσης για δίκτυο παροχής δικτύου σε 10 υπολογιστές σε γωνιακό πάγκο εφαπτόμενο στον τοίχο.1420,00€20,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ1.123,00€
ΦΠΑ269,52€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ1.392,52€

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας/υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α..

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομισθούν  μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ν1ομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622 ή στο 2316009753.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 06/07/2023 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από τη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el