Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ1142/06-04-2023 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (είδη παντοπωλείου, κρέατος και οπωρολαχανικών) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική μονάδα) και για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ιωαννίνων

espa 2014 2020

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ1142/06-04-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (είδη παντοπωλείου, κρέατος και οπωρολαχανικών) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική μονάδα) και για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ιωαννίνων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.847,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.348,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: (κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6, οπωροκηπευτικά: 03221200-8)

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και από εθνικούς πόρους, (Κωδικός ΟΠΣ: 5062120)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών διατροφής (είδη παντοπωλείου, κρέατος και οπωρολαχανικών) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ιωαννίνων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.847,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.348,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η  προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑΟΜΑΔΑΕΙΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
Τμήμα 1 -Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανατολικής ΜονάδαςΑΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ840,60 €949,88 €
ΒΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ196,00 €221,48 €
ΓΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ246,00 €277,98 €
Τμήμα 2 -Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Δυτικής ΜονάδαςΑΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ840,60 €949,88 €
ΒΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ196,00 €221,48 €
ΓΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ246,00 €277,98 €
Τμήμα 3 -Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων ΙωαννίνωνΑΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ840,60 €949,88 €
ΒΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ196,00 €221,48 €
ΓΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ246,00 €277,98 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ3.847,804.348,01

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ ή /και ΤΜΗΜΑΤΑ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος των ζητούμενων ειδών ή ποσοτήτων της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά ΟΜΑΔΑ εκάστοτε τμήματος άνευ ΦΠΑ.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους ειδικούς όρους, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Oι ποσότητες που αναφέρονται στην κάθε ΟΜΑΔΑ, αντιστοιχούν στον αριθμό των ωφελούμενων και στην ποσότητα του είδους που του αναλογεί (είτε είναι ίσες είτε πολλαπλάσιες είτε υποπολλαπλάσιες) για αυτό και αναφέρονται και οι συγκεκριμένες μονάδες μέτρησης των ειδών.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pyli.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 ή στο 2316007935.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 13/04/2023 ώρα 15.00 μ.μ.

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ’αριθ. ΑΜΠ1142/06-04-2023 πρόσκλησης υποβολής προσφορών όσον αφορά  το τμήμα 3 (Μονάδα Ιωαννίνων) ομάδα Α (είδη παντοπωλείου)και Β (είδη κρεοπωλείου), για την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Τμήματος 1 – πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Τμήματος 2 – πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Τμήματος 3 – πατήστε εδώ.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση- πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης 2 πατήστε εδώ.

el