Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ5850/09-01-2023 Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ιδιόκτητων Ι.Χ. αυτοκινήτων της ΑΡΣΙΣ που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Περαία, Ταγαράδες), Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος)

espa metoikos
espa metoikos

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ5850/09-01-2023

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ιδιόκτητων Ι.Χ. αυτοκινήτων της ΑΡΣΙΣ που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Περαία, Ταγαράδες), Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος) και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.760,00€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.)

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ασφάλιση ιδιόκτητων Ι.Χ. αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιοκάστρου, Περαίας, Ταγαράδων), Μακρινίτσας Βόλου,  Αλεξανδρούπολης (Φρίξος) και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης, προσφέροντας τουλάχιστον τις ασφαλιστικές καλύψεις,  που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα Πίνακα ΙΙ, για χρονικό διάστημα όπως αναλυτικά αναφέρεται στον Πίνακα Ι.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ, η εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.

ΔΟΜΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Αγ. Δημητρίου 1-3, Προέκταση Λεωφόρος Δημοκρατίας, ΤΚ 57013)ΝΙΤ 2965 DACIA LOGAN 1η ΑΔΕΙΑ 2011 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ 701/02/2023 ώρα 00:01 – 31/12/2023 ώρα 23:59260,00 €
ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η οδός Ταγαράδων, ΤΚ 57001)ΙΚΗ 1871 NISSAN PRIMASTAR 1Η ΑΔΕΙΑ 2009 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ 901/02/2023 ώρα 00:01 – 31/12/2023 ώρα 23:59340,00 €
ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΦΡΙΞΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Κωνσταντινουπόλεως 34, ΤΚ 68133)ΡΜΧ 1640 CITROEN JUMPY 1η ΑΔΕΙΑ 2007 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ 901/02/2023 ώρα 00:01 – 31/12/2023 ώρα 23:59290,00 €
ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Πλάτωνος 4-6 57019 Περαία)ΝΚΚ 4284 DACIA 1η ΑΔΕΙΑ 2016 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ 701/02/2023 ώρα 00:01 – 31/12/2023 ώρα 23:59260,00 €
ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Μακρινίτσα, ΤΚ 37011)ΡΡΕ 7075 CITROEN BERLINGO 1η ΑΔΕΙΑ 2016ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ 701/02/2023 ώρα 00:01 – 31/12/2023 ώρα 23:59260,00 €
ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Αποθήκη 15, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)ΙΥΒ 3565 PEUGEOT BOXER 1η ΑΔΕΙΑ 2019Φ.Ι.Χ. ΘΕΣΕΙΣ 3- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ01/02/2023 ώρα 00:01 – 31/12/2023 ώρα 23:59350,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ1.760,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, προσφέροντας για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Η ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης θα γίνει, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή άνευ ΦΠΑ για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 16/01/2023 ώρα 15:00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009753, 2316007622.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Αστική ευθύνη Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο1.300.000
Αστική Ευθύνη Υλικές ζημίες τρίτων ανά γεγονός1.300.000
Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα15.000
Φροντίδα ατυχήματοςΙΣΧΥΕΙ
Μεταφορά οχήματος από ατύχημαΙΣΧΥΕΙ
Θραύση κρυστάλλων1.000
Προσωπικό ατύχημα οδηγού5.000
Νομική προστασία1.500
Οδική βοήθειαΙΣΧΥΕΙ
Διατήρηση bonus malusΙΣΧΥΕΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ.

el