Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας φυσικού αερίου

amif

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ5017/24.02.2022

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας φυσικού αερίου για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.900,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 26.394,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.

CPV: 09123000-7 – Φυσικό αέριο

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια φυσικού αερίου έως 170.000 Kwh, για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Η περίοδος σύνδεσης αφορά διάστημα 24 μηνών, με ημερομηνία έναρξης την 10/03/2022.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της διετούς σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.900,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 26.394,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ6%, συμπεριλαμβανομένων όλων των ρυθμιζόμενων και λοιπών χρεώσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΟΣΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΕΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWH)ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων και λοιπών χρεώσεων)ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
Προμήθεια φυσικού αερίου170.00024.900,00€26.394,00 €

Η κατηγορία της σύνδεσης είναι εμπορικό. Ο τύπος – ισχύς του μετρητή είναι G6. Η χρήση είναι για κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό.

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ελήφθησαν υπόψη οι ετήσιες καταναλώσεις kwh/έτος αντίστοιχων χώρων, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και ενδέχεται να μεταβληθούν, όπως επίσης και τα αντίστοιχα ποσά για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και άλλες χρεώσεις και τέλη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως προμηθευτή.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής προσφερόμενης τιμής όπως αναφέρεται στην οικονομική προσφορά. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δημοτικά τέλη, κλ.π. υπέρ τρίτων εισφορές, δεν λογίζονται στην προσφερόμενη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους προσφέροντας για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622 ή στο 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 04/03/2022 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για  τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

el