Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τη  Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

ESPA 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ:   ΩΣ 2772/24.05.2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων ( 230 λίτρων πετρελαίου κίνησης),   προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης     368    ευρώ άνευ ΦΠΑ και     456,32 ευρώ με ΦΠΑ για τη  Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης,  στο πλαίσιο της  Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ”. Η  Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

 CPV: Καύσιμα (09100000-0), Πετρέλαιο κίνησης (09135100-8)

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια της  πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ”. Η  Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ,για το χρονικό διάστημα από  1/6/2022 έως 30/6/2022 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής. 

Οι ζητούμενες ποσότητες και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, είναι οι εξής:

ΤΜΗΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
 ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  το ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ  ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Αγ. Δημητρίου 1-3, Προέκταση Λεωφόρος Δημοκρατίας, ΤΚ 57013)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ2301,60 €368€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 368,00€
ΦΠΑ 24%   88,32€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 456,32€

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα της ζητούμενης προμήθειας και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσής του, Σημειώνεται ότι προϋπολογισμός της προμήθειας αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους και ότι επιτρέπονται αρνητικές εκπτώσεις. 

Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι κατά συνέπεια και αρνητικό, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 5%. 

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016: 

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή 

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή 

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) 

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. 

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ) 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο   30/05/2022 και ώρα 15.00

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιουστινιανού 11 Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54631
  • Fax: 2310526150
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: houseofarsisproc@gmail.com
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2310271726 

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή του Ωραιοκάστρου πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el