Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσίας δικτυακής καλωδίωσης για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης

amif

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π: ΑΜ5074/23-03-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσίας δικτυακής καλωδίωσης για τις ανάγκες του υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.188,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.473,74 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρία ΣΚΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (Βοσπόρου 22, Καλαμαριά, 2316071834 & 6944230383) να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσίας δικτυακής καλωδίωσης για τις ανάγκες του υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.188,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.473,74 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣΠΟΣΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
1SWITCH 24 PORT 10/100 TP-LINK42,50 €1,0042,50 €
2ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ30,00 €1,0030,00 €
3TP LINK EAP22572,00 €4,00288,00 €
4ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ380,00 €1,00380,00 €
5ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΟΥ ΓΙΑ 5 Η/Υ ΜΕ ΠΡΙΖΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ330,00 €1,00330,00 €
6ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ(ΧΩΡΙΣ ACCESS POINT)45,00 €2,0090,00 €
7ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΗ ΧΩΝΕΥΤΗ7,00 €4,0028,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ1.188,50 €
ΦΠΑ285,24 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ1.473,74 €

O οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ζητούμενη προμήθεια και παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκληθήκαν να υποβάλλουν προσφορά́.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το TAXIS όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 29/03/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el