Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας οικιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις Δομές  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στην Αλεξανδρούπολη (στον «Φρίξο») και στη Μακρινίτσα Βόλου

espa

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ5142/15-04-2022

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας οικιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις Δομές  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στην Αλεξανδρούπολη (στον «Φρίξο») και στη Μακρινίτσα Βόλου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.622,50 € χωρίς ΦΠΑ και 2.061,50 € με Φ.Π.Α.

CPV:  39220000-0 Εξοπλισμός Κουζίνας, Είδη Οικιακής Χρήσης και Αναλώσιμα Τροφοδοσίας

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου “ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ  ΟΠΣ 5163942 στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση οικιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στις Δομές  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στην Αλεξανδρούπολη (στον «Φρίξο») και στη Μακρινίτσα Βόλου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.622,50 € χωρίς ΦΠΑ και 2.061,50 € με Φ.Π.Α.

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών χωρίζεται σε επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑΤΑΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 1- ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ341,50 €
ΤΜΗΜΑ 2- ΦΡΙΞΟΣ1.180,00 €
ΤΜΗΜΑ 3 – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ141,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.1.622,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.2.061,50 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για ένα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ άνευ Φ.Π.Α.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι – Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 20/04/2022 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών, τεχνικές προδιαγραφές) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών πατήστε εδώ

Για τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα Ι – Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 – Ταγαράδες πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2 – Φρίξος πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 3 – Μακρινίτσα πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα ματαίωσης πατήστε εδώ

el