Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ΑΠ: ΑΜΠ1196/23-06-2023 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων, των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) καθώς και των διοικητικών γραφείων των μονάδων Θεσσαλονίκης,

espa metoikos
espa metoikos

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ΑΠ: ΑΜΠ1196/23-06-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων, των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) καθώς και των διοικητικών γραφείων των μονάδων Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.794,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.667,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

CPV: Προϊόντα καθαρισμού: 39830000-9, προϊόντα ατομικής περιποίησης: 33700000-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ με κωδικό ΟΠΣ 5062120, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων, των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) καθώς και των διοικητικών γραφείων των μονάδων Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.794,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.667,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται περιληπτικά στον παρακάτω πίνακα και αναλυτικά στους ειδικούς όρους της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της:

ΤΜΗΜΑΕΙΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΟΜΑΔΑ Α-Είδη καθαριότητας1.061,10 €1.313,33 €
ΟΜΑΔΑ Β-Είδη ατομικής υγιεινής (ΑΓΟΡΙΩΝ)296,40 €363,00 €
ΟΜΑΔΑ Γ-Είδη Ατομικής Υγιεινής (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)110,80 €135,88 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11.468,30 €1.812,18 €
ΤΜΗΜΑ 2: ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟΜΑΔΑ Α-Είδη καθαριότητας542,50 €670,27 €
ΟΜΑΔΑ Β-Είδη ατομικής Υγιεινής (ΑΓΟΡΙΩΝ)281,00 €344,66 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2823,50 €1.014,93 €
ΤΜΗΜΑ 3: ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟΜΑΔΑ Α-Είδη καθαριότητας542,50 €670,27 €
ΟΜΑΔΑ Β-Είδη ατομικής υγιεινής (ΑΓΟΡΙΩΝ)281,00 €344,66 €
ΟΜΑΔΑ Γ-Είδη ατομικής υγιεινής (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)130,50 €159,93 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3954,00 €1.174,86 €
ΤΜΗΜΑ 4:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟΜΑΔΑ Α-Είδη καθαριότητας548,31 €665,04 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4548,31 €665,04 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ3.794,11 €4.667,04 €

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ, προσφέροντας για το σύνολο των ειδών του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας του κάθε τμήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  pyli.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357 ή στο 2316007935.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 30/06/2023 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους – τεχνικές προδιαγραφές – φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 4 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 3 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 4 πατήστε εδώ.

el