Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς Α.Π.: ΑΜ 5749/08-12-2022 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Περαίας στη Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη), Αθήνας και διοικητικού γραφείου

espa metoikos
espa metoikos

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς Α.Π.: ΑΜ5749/08-12-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Περαίας στη Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη), Αθήνας και διοικητικού γραφείου, προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 6.094,74 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 7.374,60 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: Προϊόντα καθαρισμού 39830000-9, προϊόντα ατομικής περιποίησης 33700000-7, Προϊόντα βρεφικής περιποίησης 33750000-2

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Περαίας στη Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη), Αθήνας και διοικητικού γραφείου,  προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 6.094,74 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 7.374,60 ευρώ με Φ.Π.Α.

Οι ζητούμενες ποσότητες και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ, οι εξής:

ΤΜΗΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ966,40 €
ΤΜΗΜΑ 2  ΤΑΓΑΡΑΔΕΣΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ415,54 €
ΤΜΗΜΑ 3 ΦΡΙΞΟΣΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ564,40 €
ΤΜΗΜΑ 4 ΕΛΛΗΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ318,00 €
ΤΜΗΜΑ 5 ΠΕΡΑΙΑΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ825,70 €
ΤΜΗΜΑ 6 ΑΘΗΝΑΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2.485,60 €
ΤΜΗΜΑ 7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΟΙΚΟΣΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ519,10
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΕΥ ΦΠΑ6.094,74 €
ΦΠΑ 6 %60,96  €
ΦΠΑ 24 %1.218,90 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ  ΦΠΑ7.374,60 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο της προμήθειας ανά ΤΜΗΜΑ.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 20/12/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στα τηλέφωνα 2316007622  ή 2316009753 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για τα είδη και  τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  1 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  2 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  3 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  4 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  5 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  6 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος  7 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης της δομής Ωραιοκάστρου – Τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης της δομής Ταγαράδων – Τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης της δομής «Φρίξου» – Τμήμα 3 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης της δομής «Έλλη» – Τμήμα 4 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης της δομής Περαίας – Τμήμα 5 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης της δομής Αθήνας – Τμήμα 6 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης της δομής Γραφείου ΜΕΤΟΙΚΟΣ – Τμήμα 7 πατήστε εδώ.

el