Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς Α.Π.: ΑΜ5407/29-07-2022 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Περαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου και Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη)

ESPA 2022

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς Α.Π.: ΑΜ5407/29-07-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Περαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου και Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη), προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 11.696,90 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 14.288,62 ευρώ με Φ.Π.Α. 

CPV: Προϊόντα καθαρισμού 39830000-9, προϊόντα ατομικής περιποίησης 33700000-7, Προϊόντα βρεφικής περιποίησης 33750000-2, Βρεφικές πάνες 33771200-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Περαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου και Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη),  προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 11.696,90 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 14.288,62 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Οι ζητούμενες ποσότητες και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ, οι εξής:

ΤΜΗΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
1- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2.144,90 €
2 – ΤΑΓΑΡΑΔΕΣΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2.065,60 €
3 – ΦΡΙΞΟΣΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2.542,40 €
4- ΕΛΛΗΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1.147,60 €
5 – ΠΕΡΑΙΑΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2.217,90 €
6 – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1.578,50 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΕΥ ΦΠΑ11.696,90 €
ΦΠΑ 6 %50,87 €
ΦΠΑ 13 %74,36 €
ΦΠΑ 24 %2.466,49 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ  ΦΠΑ14.288,62 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο της προμήθειας ανά ΤΜΗΜΑ. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) 

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

• Fax: 2310526150

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 09/08/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στα τηλέφωνα 2316007622  ή 2316009753 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – τμήμα 4 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – τμήμα 5 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – τμήμα 6 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 3 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 4 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 5 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 6 πατήστε εδώ.

el