Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Α.Π.: ΑΜ5380/15-07-2022 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες της Ομάδας Διαχείρισης Έργου, της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη, και στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

ESPA 2022

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Α.Π.: ΑΜ5380/15-07-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες της Ομάδας Διαχείρισης Έργου, της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη, και στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 874,74 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.084,67 ευρώ με ΦΠΑ.

CPV: Καύσιμα (09100000-0), Πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8), (09132100-4) Αμόλυβδη βενζίνη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες της Ομάδας Διαχείρισης Έργου, της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη, και στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 874,74 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.084,67 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι ζητούμενες ποσότητες και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ, οι εξής:

Α/ΑΠεριληπτική περιγραφήΜον. Μέτρ.ΠοσότηταΤιμή μονάδαςΑξία χωρίς ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ 1 Μεθοδολογικά και Διαχειριστικά ΥπεύθυνοιΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣΛίτρα1301,8444 €239,77 €
ΤΜΗΜΑ 2  Δoμή Έλλη ΑλεξανδρούποληςΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣΛίτρα1201,6169 €194,03 €
ΤΜΗΜΑ 3  Δoμή ΜακρινίτσαςΛίτρα2701,6331 €440,94 €
Προϋπολογιζόμενη ΔαπάνηΣυνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ (€)874,74 €
Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ (€)1.084,67 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για ένα ή και περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα της ζητούμενης προμήθειας, για κάθε ΤΜΗΜΑ.

Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του παραπάνω νόμου.

Η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας έγινε δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 10 του ν.4412/2016, καθώς η αξία του συγκεκριμένου τμήματος είναι είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ και η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το  20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 21/07/2022 ώρα 15:00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009753, 2316007622.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 3 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

el