Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6712/23-08-2023 για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μηχανικού για τις ανάγκες  του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στους Ταγαράδες

ΤΑΜΕΥ logo 1280X720

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6712/23-08-2023

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μηχανικού για τις ανάγκες  του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στους Ταγαράδες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 372,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια  της «Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) στους Ταγαράδες, με κωδικό MIS 6001570 στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την «Σφύρη Αφροδίτη – Λυδία» (Μακρυγιάννη 98, ΤΚ56431, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310600788) να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μηχανικού για τις ανάγκες της λειτουργίας του Κ.Φ.Α.Α στους Ταγαράδες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 372,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Οι υπηρεσίες θα αφορούν την αποτύπωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εναρμόνιση, ενός νέου κτιρίου στο οποίο δύναται να στεγαστεί το Κ.Φ.Α.Α. με το ΦΕΚ 2125/Β/31-03-2023 «Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» .

Για τον σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη επιτόπια αυτοψία του νέου κτιρίου Κ.Φ.Α.Α. κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί αναλυτική μέτρηση εξωτερικά και εσωτερική αποτύπωση όλων των χώρων με σκοπό:

 • Τον έλεγχο ως προς τη χρήση των κτιρίων με σκοπό να ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες αλλαγής χρήσης αν αυτό κριθεί απαιτητό.
 • Τον έλεγχο της νομιμότητας τους βάσει των νομιμοποιητικών εγγράφων και σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετων κατασκευών η αποτύπωση τους ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες τακτοποίησης/νομιμοποίησης τους.
 • Τον έλεγχο ως προς την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα με πλήρη καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης και καταγραφή τυχόν επιπλέον μέτρων που απαιτούνται για την προσαρμογή των κτιρίων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του ΥΠΕΝ
 • Τον έλεγχο των μέτρων πυροπροστασίας και σε περίπτωση ελλείψει αυτών την καταγραφή των απαραίτητων ενεργειών συμμόρφωσης των κτιρίων
 • Τον έλεγχο φυσικού φωτισμού, αερισμού και ηχομόνωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών την καταγραφή των απαραίτητων ενεργειών προσαρμογής
 • Τον έλεγχο ως προς τη θέρμανση/ψύξη, την ασφάλεια και τη σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και την καταγραφή τυχόν ελλείψεων
 • Τον έλεγχο της εσωτερικής/εξωτερικής διαρρύθμισης βάσει κανονισμού και την καταγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών για την προσαρμογή στις απαιτήσεις χωροθέτησης (διαστάσεις υπνοδωματίων, χώρων υγιεινής, λοιπών χώρων, αναλογίες, δυναμικότητα),
 • Την αναλυτική κοστολόγηση όλων των προαναφερόμενων ενεργειών, για τη συμμόρφωση του νέου κτιρίου με το ΦΕΚ 2125/Β/31-03-2023 «Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων»

Το νέο κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κοσμά Αιτωλού 2 και Καραολή και Δημητρίου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και είναι εκτάσεως 774τμ.

Πριν τον επιτόπιο έλεγχο των κτιρίων είναι απαραίτητη η προσκόμιση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων και τυχόν εγκρίσεων όπως άδειες δόμησης, οικοδομικές άδειες σχέδια, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, βεβαιώσεις, μελέτες και πιστοποιητικά που συνοδεύουν το κάθε κτίριο. Ο χρόνος υλοποίησης υπολογίζεται στις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει μετά την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους θα ακολουθήσει το δεύτερο που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής και συμμόρφωσης (έκδοση αδειών αλλαγής χρήσης, τακτοποίησης/νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, άδειες μικρής κλίμακας εσωτερικών διαρρυθμίσεων) με σκοπό την τελική αδειοδότησή του.

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Ο προσκεκλημένος οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας.
 2. Η ανάθεση θα έχει ισχύ μέχρι και πλήρη εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της.
 3. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 31/12/2023
 5. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31/12/2023
 6. Οι ζητούμενες υπηρεσίες καθορίστηκαν με βάση τις τρέχουσες εκτιμώμενες ανάγκες του Κ.Φ.Α.Α και μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με τις πραγματικές τους ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ανάθεσης και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεσης της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 7. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την παρεχόμενη υπηρεσία στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 8. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγξει εάν η υπηρεσία υλοποιήθηκε  σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
 1. Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 2. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 3. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 4. Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 5. Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά́.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

 1. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών ύστερα από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
 2. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη, σε ισχύ (για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για είσπραξη, σε ισχύ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου), όπου απαιτείται  από τις κείμενες διατάξεις
 5. Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη, σε ισχύ, (σε περίπτωση που το σύνολο των τιμολογίων είναι άνω των 1.500,00€ μικτά), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις ή Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 6. Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης
 7. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 30/08/2023 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (υπόδειγμα προσφοράς, υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el