Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4480/20-10-2021

tame

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4480/20-10-2021

Για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Έλλη), και στη Θεσσαλονίκη στους Ταγαράδες  και στη Πυλαία με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 2.744,10 € χωρίς ΦΠΑ και 3.100,84€ με Φ.Π.Α. με δυνατότητα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον μήνες, έως 28-02-2022 , προϋπολογισθείσας αξίας 2.744,10 € χωρίς ΦΠΑ και 3.100,84€ με Φ.Π.Α.

CPV: οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2

*παράταση κατάθεσης προσφορών μέχρι την Τετάρτη 3/11/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. γ  και του άρθρου 32Α περ. β του Ν. 4412/16 και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της υπ’αριθμ. Πρωτ. ΑΜ05/2021 διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 138377 ΑΔΑΜ: 21PROC009189959) για την ανάθεση των παρακάτω ειδών:

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1.053,70 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.053,70 €
ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Β ΚΡΕΑΣ 1.327,50 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.327,50 €
ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 187,90 €
Β ΚΡΕΑΣ 175,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 362,90 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 2.744,10 €
ΦΠΑ 13% 356,74 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 3.100,84 €

Ρητά σημειώνεται ότι υπάρχει μικρή τροποποίηση (αύξηση) του προϋπολογισμού όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά, προκειμένου οι τιμές του διαγωνισμού, να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες.

Η  ΑΡΣΙΣ διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για δύο (2) μήνες από 01/01/2022 έως 28/02/2022 (δικαίωμα προαίρεσης 2.744,10 € χωρίς ΦΠΑ και 3.100,84€ με Φ.Π.Α.),  ήτοι να προβεί σε ανάθεση στον ανάδοχο επιπλέον ποσότητας προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας). Η τιμή των ειδών παραμένει η ίδια για την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης.

Η συγκεκριμένη εξαιρετική διαδικασία επιλέχθηκε, καθώς τα προς προμήθεια είδη είναι απαραίτητα για τη σίτιση των ωφελουμένων της Οργάνωσης και σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρηση της προμήθειας διακινδυνεύεται η σίτιση τους.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για μια, δύο  ή και όλες τις  ΟΜΑΔΕΣ του εκάστοτε τμήματος  και για ένα, δύο ή/και όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από́ οικονομική́ άποψη προσφορά́ βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της Ομάδας, χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία). Στην τιμή́ περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από́ το Φ.Π.Α.,  καθώς και το κόστος μεταφοράς στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ .

Ενναλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η ΑΡΣΙΣ θα προβεί στην κατακύρωση της προμήθειας με βάση τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ απαιτείται

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθ. ΑΜ05/2021 διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

γ) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το Υπόδειγμα Τεχνικής προσφοράς συμπληρωμένο, όπως αυτό παρέχεται στο Παράρτημα V της με αρ. πρωτ. ΑΜ05/2021 διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (επισυνάπτεται τροποποιημένο).

δ) Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο, όπως αυτό παρέχεται στο Παράρτημα ΙV της με αρ. πρωτ. ΑΜ05/2021 διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (επισυνάπτεται τροποποιημένο).

ε) Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική και τεχνική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).

Τόπος/χρόνος κατάθεσης προσφορών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και των δικαιολογητικών ορίζεται η 29/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη
  • Fax: 2310526150
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Αν η διενέργεια της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας , η ΑΡΣΙΣ ενημερώνει με σχετική Ανακοίνωση στο site της Οργάνωσης www.arsis.gr

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Πρωτ. ΑΜ05/2021 διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συμπληρωματικών ειδών σίτισης (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 138377, ΑΔΑΜ: 21PROC009189959) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στα τηλέφωνα 2316007622  ή 2316009753 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

el