Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6926/16-11-2023Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και κονσόλας παιχνιδιών για τις ανάγκες του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) της ΑΡΣΙΣ στην Περαία

ΤΑΜΕΥ logo 1280X720

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6926/16-11-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και κονσόλας παιχνιδιών για τις ανάγκες του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Περαία προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.585,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.965,44 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 37532000-6 Ηλεκτρονικά παιχνίδια, 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια  της Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α) στην Περαία με κωδικό MIS 6001569, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και κονσόλας παιχνιδιών για τις ανάγκες της λειτουργίας του ανωτέρω Κ.Φ.Α.Α προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.585,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.965,44 ευρώ ευρώ με Φ.Π.Α.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΦΑΑΟΜΑΔΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
ΚΦΑΑ ΠΕΡΑΙΑΣΟΜΑΔΑ Α – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ1.085,03 €
ΟΜΑΔΑ Β – ΚΟΝΣΟΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΩΝ500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ1.585,03
ΦΠΑ 24%380,41 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ1.965,44 €


Αναλυτικότερα:

ΟΜΑΔΑ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΤΜΧΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
Laptop: Μοντέλο 2022 ή 2023Οθόνη 13,3″ έως 14″  με ανάλυση 1920×1080 τουλάχιστονΛειτουργικό Σύστημα: Windows 11 ή 10 ProΕπεξεργαστής i7 12ης Γενιάς έως 4.7 GhzΜνήμη RAM: 16GB DDR4-3200Σκληρός Δίσκος: 512 GB M.2 SSDΣυνδεσιμότητα: Wi-fi 6, Bluetooth 5.3, 1 Χ Ethernet, 1X HDMI 1.4, 2 X USB Type A 3.0, Ελληνικό ΠληκτρολόγιοΑυτονομία έως 15 ώρεςΒάρος έως 1.50 kgΕγγύηση 3 ετών1844,77€844,77€
Ενισχυτής σήματος Μέγιστη Ταχύτητα WLAN 1200 Mbps802.11a, 802.11ac, 802.11 b/g/nWi-Fi 5Dual Band (2.4 & 5GHz)Απομακρυσμένος χειρισμόςΘύρα ethernet: 1, Ταχύτητα LAN 100 MbpsΤεχνολογία Mesh132,26€32,26€
Οθόνη υπολογιστή Διαγώνιος τουλάχιστον 24″ ανάλυση τουλάχιστον 1920×1080 IPS panelσυνδεσιμότητα: HDMI,μέγιστος χρόνος απόκρισης  5msaspect radio:16:911120,00 €
Εξωτερικός σκληρός δίσκος Χωρητικότητας 1 ΤΒ Εξωτερικός Δίσκος 2.5” HDD χωρητικότητας 1ΤΒ με USB 3.0235,00 €70,00 €
Καλώδιο USB 3.0 to micro USB-B Cable Μαύρο 0,50m12,00 €2,00 €
USB Flash Drive Χωρητικότητα 32GB USB 3.044,00 €16,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Α1.085,03 €
ΦΠΑ 24%260,41 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Α1.345,44 €

ΟΜΑΔΑ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΤΜΧΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
Sony PlayStation 5 & 2nd DualSense Controller White με το παιχνίδι FIFA 24 Μονάδα Blu-ray 2 Χειριστήρια DualSense Wireless Μέγεθος Δίσκου 825GB SSD Έξοδος εικόνας 8Κ Ray Tracing & HDR WiFi 6 & Bluetooth Καλώδιο φόρτισης DualSense™ USB Βάση Καλώδιο HDMI1500,00 500,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Β500,00
ΦΠΑ 24%120,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Β620,00

Η προμήθεια  θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για μία ή και περισσότερες Ομάδες, της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της προμήθειας της κάθε Ομάδας.
 2. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της κάθε ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής άνευ ΦΠΑ ανά ομάδα.
 4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο από την κατακύρωση  έως τις 31/12/2023.
 5. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31/12/2023.
 6. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση και ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στην αναθέτουσα οργάνωση σχετική έγγραφη βεβαίωση.
 7. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν επί ποινή αποκλεισμού με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
 8. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει άπαξ εντός 72 ωρών, κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας το Κ.Φ.Α.Α. της ΑΡΣΙΣ με τον ανάδοχο, μετά την ανάθεση της προμήθειας. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει με έξοδα και μέσα του αναδόχου στη διεύθυνση Εγνατίας 30, ΤΚ54625, Θεσσαλονίκη.
 9. Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της προμήθειας και δεσμεύεται ότι θα συµµορφώνεται πλήρως με αυτούς, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση. Μη τήρηση αυτών των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.
 1. Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 2. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 3. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 4. Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

 1. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εξήντα (60) ημερών ύστερα από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
 2. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ μη μισθωτών για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.)

 • Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη, σε ισχύ, (σε περίπτωση που το σύνολο των τιμολογίων είναι άνω των 1.500,00€ μικτά), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις ή Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες       κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης
 • Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 23/11/2023 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (υπόδειγμα προσφοράς) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el