Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6885/7-11-2023Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πινακίδων για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α. (Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων), στην Αθήνα, στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα, στην Περαία, στους Ταγαράδες, στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη, στο Ωραιόκαστρο και στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο

ΤΑΜΕΥ logo 1280X720

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6885/7-11-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πινακίδων για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α. (Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων), στην Αθήνα, στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα, στην Περαία, στους Ταγαράδες, στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη, στο Ωραιόκαστρο και στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 880,00 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.091,20 € ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:  34992000-7 (Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες)

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια της «Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.), στην Αθήνα (κωδικός MIS 6001566), στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη (κωδικός MIS 6001567) στη Μακρινίτσα (κωδικός MIS 6001568), στην Περαία (κωδικός MIS 6001569), στους Ταγαράδες (κωδικός MIS 6001570), στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη (κωδικός MIS 6001571), στο Ωραιόκαστρο (κωδικός MIS 6001572) και στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο (κωδικός MIS 6001573), στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πινακίδων για τις ανάγκες της λειτουργίας των ανωτέρω Κ.Φ.Α.Α, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 880,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.091,20 ευρώ με Φ.Π.Α.

Αναλυτικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣΤΕΜΑΧΙΑΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
Σχεδιασμός και προμήθεια πινακίδας, 42 x 29 cm, (πλάτος, ύψος), σε plexiglass 6mm με αποστάτες τοίχου και ανοξείδωτα καπάκια1180,00€880,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ880,00€
ΦΠΑ 24%211,20€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ  ΦΠΑ1.091,20€

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους προσφέροντας για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας.
 2. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής άνευ ΦΠΑ.
 4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 31/12/2023.
 5. Η εκτύπωση θα περιέχει έγχρωμα γραφικά .Η πραγματοποίηση της σχεδίασης θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας με την αναθέτουσα καθώς θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες οδηγίες.
 6. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31/12/2023.
 7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η ΑΡΣΙΣ θα προβεί στην κατακύρωση της προμήθειας με βάση τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
 8. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
 9. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει, κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας του Κ.Φ.Α.Α. της ΑΡΣΙΣ με τον ανάδοχο, μετά την ανάθεση της προμήθειας. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται με έξοδα και μέσα του αναδόχου στις παρακάτω διευθύνσεις:
ΚΦΑΑΑριθμός ΠινακίδωνΔιεύθυνση
ΑΘΗΝΑΣ1 3ης Σεπτεμβρίου 117, ΤΚ 11251, Αθήνα, τηλ.: 2105231712
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ2 Αθανασίου Διάκου21, Βόλος, ΤΚ 38333, τηλ.: 2421028908
ΦΡΙΞΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ2 Κωνσταντινουπόλεως αριθ 34 – ΤΚ 68133, Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 2551038952
ΠΕΡΑΙΑΣ, ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ), ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ5 Εγνατίας 30, Θεσσαλονίκη, 54625, τηλ.: 2316009753
 1. Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγξει εάν η παράδοση των προϊόντων έγινε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
 1. Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 2. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 3. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 4. Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Διαδικασία πληρωμής:

 1. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εξήντα (60) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
 2. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται η προμήθεια, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ μη μισθωτών για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.)

 • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη σε ισχύ, ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής για είσπραξη σε ισχύ (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών). Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 15/11/2023 ώρα 15.00

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el