Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6865/01-11-2023 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α. (Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων), στην Αθήνα, στη Μακρινίτσα, στην Περαία, στους Ταγαράδες, στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη, στο Ωραιόκαστρο και στο «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο

ΤΑΜΕΥ logo 1280X720

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6865/01-11-2023 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α. (Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων), στην Αθήνα, στη Μακρινίτσα, στην Περαία, στους Ταγαράδες, στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη, στο Ωραιόκαστρο και στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.805,70 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.605,58 € ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: Προϊόντα καθαρισμού 39830000-9, προϊόντα ατομικής περιποίησης 33700000-7, Προϊόντα βρεφικής περιποίησης 33750000-2, Βρεφικές πάνες 33771200-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια της «Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.), στην Αθήνα (κωδικός MIS 6001566), στη Μακρινίτσα (κωδικός MIS 6001568), στην Περαία (κωδικός MIS 6001569), στους Ταγαράδες (κωδικός MIS 6001570), στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη (κωδικός MIS 6001571), στο Ωραιόκαστρο (κωδικός MIS 6001572) και στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο (κωδικός MIS 6001573), στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της λειτουργίας των ανωτέρω Κ.Φ.Α.Α, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.805,70 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.605,59 € ευρώ με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ – ΚΦΑΑΟΜΑΔΑΠ/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠ/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1 – ΑΘΗΝΑΟΜΑΔΑ Α197,50 €244,90 €
ΤΜΗΜΑ 2 – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΟΜΑΔΑ Α631,90 €766,28 €
ΤΜΗΜΑ 3 – ΠΕΡΑΙΑΟΜΑΔΑ Α1227,70 €1.490,40 €
ΤΜΗΜΑ 4 – ΤΑΓΑΡΑΔΕΣΟΜΑΔΑ Α197,80 €240,09 €
ΤΜΗΜΑ 5 – ΦΡΙΞΟΣΟΜΑΔΑ Α130,80 €159,60 €
ΤΜΗΜΑ 5 – ΦΡΙΞΟΣΟΜΑΔΑ Β290,00 €326,30 €
ΤΜΗΜΑ 6 – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΟΜΑΔΑ Α449,60 €551,78 €
ΤΜΗΜΑ 7 – ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣΟΜΑΔΑ Α680,40 €826,24 €
ΣΥΝΟΛΟ3.805,70 €4.605,59 €

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για μία ή και περισσότερες Ομάδες, για ένα ή και περισσότερα Τμήματα της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της προμήθειας της κάθε Ομάδας του εκάσθοτε Τμήματος.
 2. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της κάθε Ομάδας του εκάσθοτε Τμήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής άνευ ΦΠΑ ανά Ομάδα του εκάσθοτε Τμήματος.
 4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 31-12-2023.
 5. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσής της μέχρι και την 31-12-2023.
 6. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
 7. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα κατακύρωσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 8. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει άπαξ εντός 72 ωρών, κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας του Κ.Φ.Α.Α. της ΑΡΣΙΣ με τον ανάδοχο, μετά την ανάθεση της προμήθειας. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται με έξοδα και μέσα του αναδόχου στο εκάστοτε ΚΦΑΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:
ΚΦΑΑΔιεύθυνση
ΑΘΗΝΑ 3ης Σεπτεμβρίου 117, ΤΚ 11251, Αθήνα, τηλ.: 2105231712
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ Μακρινίτσα Βόλου, ΤΚ 37011, τηλ.: 2428099939
ΠΕΡΑΙΑ Πλάτωνος 4-6, 57019, Περαία Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2392026362
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 3η οδός Ταγαράδων, ΤΚ 57001, Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, τηλ.: 6936125323
ΦΡΙΞΟΣ Κωνσταντινουπόλεως αριθ 34 – ΤΚ 68133, Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 2551038952
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Αγ. Δημητρίου 1-3 (Προέκταση Λεωφόρος Δημοκρατίας), ΤΚ 57013 Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310694878
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ Αγ. Δημητρίου 1-3 (Προέκταση Λεωφόρος Δημοκρατίας), ΤΚ 57013 Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310692232
 • Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγξει εάν η παράδοση των προϊόντων έγινε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
 1. Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 2. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 3. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 4. Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:

 • Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται η προμήθεια, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ μη μισθωτών για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.)

 • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη σε ισχύ, ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής για είσπραξη σε ισχύ (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών). Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 08/11/2023 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (αναλυτικό φυσικό αντικείμενο-τεχνικές προδιαγραφές, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΤΜΗΜΑ 1 – ΑΘΗΝΑ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΤΜΗΜΑ 2 – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΤΜΗΜΑ 3 – ΠΕΡΑΙΑ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΤΜΗΜΑ 4 – ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΤΜΗΜΑ 5 – ΦΡΙΞΟΣ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΤΜΗΜΑ 5 – ΦΡΙΞΟΣ ΟΜΑΔΑ Β πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΤΜΗΜΑ 6 – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΤΜΗΜΑ 7 – ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης ΤΜΗΜΑ 1 – ΑΘΗΝΑ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης ΤΜΗΜΑ 2 – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης ΤΜΗΜΑ 3 – ΠΕΡΑΙΑ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης ΤΜΗΜΑ 4 – ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης ΤΜΗΜΑ 5 – ΦΡΙΞΟΣ ΟΜΑΔΑ Α & Β πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης ΤΜΗΜΑ 6 – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης ΤΜΗΜΑ 7 – ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΟΜΑΔΑ Α πατήστε εδώ

el