Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6851/24-10-2023Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης καυστήρων για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α (Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Περαία, στο Ωραιόκαστρο, στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο και στη Μακρινίτσα

ΤΑΜΕΥ logo 1280X720

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6851/24-10-2023

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης καυστήρων για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α (Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Περαία, στο Ωραιόκαστρο, στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο και στη Μακρινίτσα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 661,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 819,64 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 50531100-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια  της Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α) στην Περαία (κωδικός MIS 6001569), στο Ωραιόκαστρο (κωδικός MIS 6001572), στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο (κωδικός MIS 6001573) και στη Μακρινίτσα (κωδικός MIS 6001568), στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τις προαναφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης καυστήρων για τις ανάγκες της λειτουργίας των Κ.Φ.Α.Α στην Περαία, στο Ωραιόκαστρο, στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο και στη Μακρινίτσα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 661,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 819,64 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα

ΤΜΗΜΑΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΘΕΡΜΙΔΕΣ-ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1: ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΚαθαρισμός, ρύθμιση και συντήρηση καλής λειτουργίας τριών καυστήρων πετρελαίου2*45.000kcal 1*30.100kcal180,00 €
Έλεγχος- αυτοψία των εξωτερικών σωληνώσεων για τυχούσες φθορές40,00 €
ΤΜΗΜΑ 2: «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΆΡΣΙΣ»Καθαρισμός, ρύθμιση και συντήρηση καλής λειτουργίας ενός καυστήρα πετρελαίου120.000 kcal121,00 €
ΤΜΗΜΑ 3: ΠΕΡΑΙΑΡύθμιση και συντήρηση καλής λειτουργίας δύο καυστήρων ΑΕΡΙΟΥ1*28kW 1*28kW120,00 €
ΤΜΗΜΑ 4: ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥΚαθαρισμός, ρύθμιση και συντήρηση καλής λειτουργίας ενός καυστήρα πετρελαίου110.000150,00 €
Ρύθμιση και συντήρηση καλής λειτουργίας ενός καυστήρα ΑΕΡΙΟΥ25 – 30kW50,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ661,00 €
ΦΠΑ158,64 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ819,64 €

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους προσφέροντας για το σύνολο της υπηρεσίας του κάθε Τμήματος.
 2. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της υπηρεσίας του κάθε τμήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά́.
 4. Η προσφορά θα κατατεθεί κατόπιν επιτόπιου ελέγχου στις εκάστοτε δομές:
 5. Ωραιόκαστρο: Αγ. Δημητρίου 1-3 (Προέκταση Λεωφόρος Δημοκρατίας), 57013 Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 2310694878
 6. «Σπίτι της Άρσις»: Προέκταση Λεωφόρου Δημοκρατίας, Αγίου Δημητρίου 1-3, Ωραιόκαστρο, ΤΚ 57013, 2310692232
 7. Μακρινίτσα: Μακρινίτσα Βόλου, ΤΚ 37011
 8. Βόλος: Αθανασίου Διάκου 21 και Σοφοκλέους γωνία, 2428099939
 9. Περαία: Πλάτωνος 4-6, 57019 Περαία, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, 2392026362
 10. Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής άνευ ΦΠΑ ανά Τμήμα.
 11. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο από την κατακύρωση έως τις 31/07/2024.
 12. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31/07/2024.
 13. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την παρεχόμενη υπηρεσία στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 1. Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 2. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 3. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 4. Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή.

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή.

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις).

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

 1. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εξήντα (60) ημερών ύστερα από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
 2. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ μη μισθωτών για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.)

 • Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη, σε ισχύ, (σε περίπτωση που το σύνολο των τιμολογίων είναι άνω των 1.500,00€ μικτά), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις ή Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες       κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.
 • Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 06/11/2023 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (υπόδειγμα προσφοράς) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Περαία πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Μακρινίτσας πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Ωραιόκαστρο πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς «Σπίτι της Άρσις» πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

el