Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6828/17-10-2023Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α (Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Περαία, στους Ταγαράδες, στο Ωραιόκαστρο, στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο, στην Έλλη και στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα

ΤΑΜΕΥ logo 1280X720

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6828/17-10-2023

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α (Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Περαία, στους Ταγαράδες, στο Ωραιόκαστρο, στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο, στην Έλλη και στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.025,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 9.951,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 79540000-1 Υπηρεσίες διερμηνείας

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια της «Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) στην Περαία (κωδικός MIS 6001569), στους Ταγαράδες (κωδικός MIS 6001570), στο Ωραιόκαστρο (κωδικός MIS 6001572), στο «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο (κωδικός MIS 6001573), στην Έλλη (κωδικός MIS 6001567) και στον Φρίξο (κωδικός MIS 6001571) στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα (κωδικός MIS 6001568), και στην Αθήνα (κωδικός MIS 6001566), στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της λειτουργίας των ανωτέρω Κ.Φ.Α.Α, για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2023 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.025,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 9.951,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΚΦΑΑΏρες διερμηνείαςΠροϋπ/μένο κόστος ανά ώραΠροϋπ/μένο κόστος διερμηνείας άνευ ΦΠΑΠροϋπ/μένο κόστος διερμηνείας με ΦΠΑ
Περαία2225550,00682,00
Ταγαράδες2725675,00837,00
Ωραιόκαστρο109252.725,003.379,00
Σπίτι της Άρσις1925475,00589,00
Έλλη45251.125,001.395,00
Φρίξος2425600,00744,00
Μακρινίτσα2725675,00837,00
Αθήνα48251.200,001.488,00
Σύνολο8.025,009.951,00

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για ένα ή περισσότερα Τμήματα της ζητούμενης υπηρεσίες, προσφέροντας για το σύνολο της υπηρεσίας του κάθε Τμήματος.
 2. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της υπηρεσίας του κάθε τμήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής άνευ ΦΠΑ ανά Τμήμα.
 4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 31/12/2023.
 5. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31/12/2023.
 6. Θα προσφερθεί τιμή μονάδας (ανά ώρα διερμηνείας) για την περιγραφόμενη υπηρεσία και συνολικά για τις εκτιμώμενες ώρες διερμηνείας.
 7. Η πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα γίνεται τηλεφωνικά, κατόπιν συνεννόησης με το Κέντρο.
 8. Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές από τις γλώσσες για τις οποίες είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας:
 9. Σορανί
 10. Κιρμαντζί
 11. Παστού
 12. Σομάλι
 13. Μπενγκαλί
 14. Αμαρικά
 15. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την παρεχόμενη υπηρεσία στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 16. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγξει εάν η υπηρεσία υλοποιήθηκε  σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
 1. Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 2. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 3. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 4. Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός ενενήντα (90) ημερών ύστερα από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:

 • Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο-Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο να αναγράφονται η υπηρεσία, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ μη μισθωτών για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.)

 • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη σε ισχύ, ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής για είσπραξη σε ισχύ (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών). Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 23/10/2023 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της Αθήνας πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την δομή «’Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της Μακιρνίτσας πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της Περαίας Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς το «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς Ταγαράδων Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την δομή «’Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την δομή στο Ωραιόκαστρο πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης της Αθήνας πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης της δομής «’Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης της Μακιρνίτσας πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης της Περαίας Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης της δομής «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης της δομή στο Ωραιόκαστρο πατήστε εδώ

el